Моделювання історіографічної метапрози в романі М. Онтадже «Англійський пацієнт»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто постмодернізм. Сучасна література постмодернізму характеризується сильною саморефлексивністю і відверто пародійною інтертекстуальністю. Говорячи про постмодерністську прозу, мають на увазі метапрозу, і, в силу відсутності чітких визначень неоднозначного періоду, таке ототожнення приймається, як правило, беззастережно. У літературі термін «постмодернізм» слід застосовувати для того, щоб підкреслити двоїстий характер такої метапрози – метахудожній, з одного боку, і історичний з іншого. В статье рассмотрен постмодернизм. Современная литература постмодернизма характеризуется сильной саморефлексивностью и откровенно пародийной интертекстуальностью. Говоря о постмодернистской прозе, имеют в виду метапрозу, и, в силу отсутствия четких определений неоднозначного периода, такое отождествление принимается, как правило, безоговорочно. В литературе термин «постмодернизм» следует применять для того, чтобы подчеркнуть двойственный характер такой метапрозы – метахудожественной, с одной стороны, и исторический с другой. This article examines postmodernism. Contemporary literature of postmodernism is characterized by strong self-reflexivity and outright parody of intertextuality. When talking about postmodern prose, refers to metaprose, and due to the lack of clear definitions of an ambiguous period, this identification is generally accepted without reservation. In the literature, the term "postmodernism" should be used to emphasize the dual nature of such metaprose - meta-fiction on the one hand, and historical on the other.
Опис
Ключові слова
Історіографічна метапроза, художні твори, постмодернізм, студентські роботи, историографическая метапроза, художественные произведения, постмодернизм, студенческие работы, historiographical metaprosis, artworks, postmodernism, student work
Цитування
Полковник А. Моделювання історіографічної метапрози в романі М. Онтадже "Англійський пацієнт" / А. Полковник // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 60–61.