Аналіз формування інклюзивної компетентності у майбутніх учителів початкових класів (досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління»
Анотація
У статті розкрито питання формування у майбутніх учителів початкових класів інклюзивної компетентності з досвіду роботи факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету Г. С.Сковороди. Надано визначення понять «інклюзія», «інклюзивна освіта», «інтеграція». Схарактеризовано модель формування інклюзивної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів на факультеті початкового навчання Харківського Національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. З’ясовано, що під час навчання в університеті, зокрема, питання інклюзивного навчання порушено у таких навчальних дисциплінах, як: Організація корекційнореабілітаційної діяльності; Спеціальна (корекційна) педагогіка; Організація здоров’язбережувального середовища у початковій школі та інші. В інклюзивній компетентності майбутніх вчителів початкових класів особливого значення набувають предмети Методики з спеціальними методиками навчання: Методика навчання української мови зі спеціальними методиками та каліграфія, Методика навчання мови у школах національних меншин зі спеціальними методиками, Методика навчання освітньої галузі «Математика» зі спеціальними методиками, Методика навчання предмету «Я досліджую світ» зі спеціальними методиками, Фізичне виховання з методикою навчання зі спеціальними методиками, Методика навчання мистецьких дисциплін (Образотворче мистецтво. Музичне виховання. Хореографія) зі спеціальними методиками, Методика навчання мистецьких дисциплін (Образотворче мистецтво. Музичне виховання. Хореографія) зі спеціальними методиками, Дизайн і технології з методикою навчання та спеціальними методиками тощо. Важливу роль в формуванні інклюзивної компетентності здобувачів факультету початкового навчання ХНПУ ім. Г .С. Сковороди відіграють педагогічні практики у закладах загальної та спеціальної освіти, Педагогічний проєкт «Школа професійного зростання «День у школі», залучення до волонтерської діяльності. Беззаперечно позитивний результат має наукова діяльності здобувачів, що здійснюється під керівництвом викладачів кафедр (курсові роботи, кваліфікаційні наукові роботи магістрів доповіді для виступу на науково-практичних конференціях з подальшою публікацією та інше. The article reveals the issue of formation of inclusive competence in future primary school teachers from the experience of the Faculty of Primary Education of Kharkiv National Pedagogical Univer № 1 ( 3 ) 202 2 sity GS Skovoroda. The definitions of "inclusion", "inclusive education", "integration" are given. The model of formation of inclusive competence in the future primary school teacher at the faculty of primary education of Kharkiv National Pedagogical Unive rsity named after G.S. Frying pans. It was found that while studying at the university, in particular, the issue of inclusive education was raised in such disciplines as: Organization of correctional and rehabilitation activities; Special (correctional) pe dagogy; Organization of a healthy environment in primary school and others. In the inclusive competence of future primary school teachers of special importance are the subjects Methods with special teaching methods: Methods of teaching Ukrainian with spec ial methods and calligraphy, Methods of teaching languages in schools of national minorities with special methods, Methods of teaching "Mathematics" with special methods, Methods teaching the subject "I explore the world" with special techniques, Physical education with teaching methods with special techniques, Methods of teaching art disciplines (Fine Arts. Music education. Choreography) with special techniques, Methods of teaching art disciplines (Fine Arts. Music education. Choreography) with special tec hniques, Design and technology with teaching methods and special techniques and more. An important role in the formation of inclusive competence of students of the Faculty of Primary Education KhNPU. G.S. Frying pans play pedagogical practices in general a nd special education institutions, Pedagogical project "School of professional growth" Day at school ", involvement in volunteering. Undoubtedly, the scientific activity of the applicants has a positive result, which is carried out under the guidance of te achers of departments (term papers, qualifying research papers of masters reports for presentation at scientific and practical conferences with subsequent publication and more.
Опис
Ключові слова
інклюзивна компетентність, майбутні вчителі, досвід роботи, inclusive competence, future teachers, work experience
Цитування
Партола В. В. Аналіз формування інклюзивної компетентності у майбутніх учителів початкових класів (досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди) / В. В. Партола, Н. М. Смолянюк, С. А. Білецька // Наукові інновації та передові технології. – 2022. – № 1 (3). – С. 275–282.