ОСОБЛИВОСТІ АВТОНОМНОГО УСТРОЮ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В 1900–1914 РР.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості автономного устрою Східної Галичини в 1900–1914 рр. Західноукраїнські землі у результаті трьох поділів Польщі потрапили під владу Австрійської імперії. Це визначило траєкторію руху цих земель в бік австрійської системи права. Перебування Східної Галичини, Буковини і Закарпаття більше століття під владою іноземних держав вражаюче вплинуло на політико-правову думку та психологію етнічного українського населення. Основним джерелом права в Австрійській імперії на початок ХХ століття залишався австрійський закон. Зазначено, що розглядаючи питання про автономний статус Східної Галичини можна чітко прослідкувати поетапну та поступову зміну австрійською владою системи управління у бік від центральних до місцевих пріоритетів. Галицький сейм, Крайовий комітет, окремі суди для кожної із частин Коронного краю – все це показники того, наскільки чітко в політиці австрійської адміністрації прослідковувався давній римський принцип: devide et impera (розділяй і пануй). The publication examines the peculiarities of the autonomous system of Eastern Galicia in 1900–1914. As a result of the three divisions of Poland, the Western Ukrainian lands came under the rule of the Austrian Empire. This determined the trajectory of the movement of these lands towards the Austrian legal system. The presence of Eastern Galicia, Bukovyna and Transcarpathia for more than a century under by the power of foreign states had an impressive impact on the political and legal opinion and psychology of the ethnic Ukrainian population. Austrian law remained the main source of law in the Austrian Empire at the beginning of the 20th century. It is noted that considering the question of the autonomous status of Eastern Galicia, it is possible to clearly follow the step-by-step and gradual change of the management system by the Austrian authorities in the direction from central to local priorities. The Galician Diet, the Regional Committee, separate courts for each part of the Crown Territory - all these are indicators of how clearly the policy of the Austrian administration followed the ancient Roman principle: devide et impera (divide and rule).
Опис
Ключові слова
історія України, Східна Галичина, автономія, магістерські роботи, history of Ukraine, Eastern Galicia, autonomy, master's theses
Цитування
Сириця Д. Р. Особливості автономного устрою Східної Галичини в 1900–1914 рр. / Д. Р. Сириця // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 193–197.