ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ПЕДАГОГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто поняття аксіологічної сфери з точки зору філософської та педагогічної наук, уточнено його зміст у контексті мистецької освіти. Встановлено, що аксіологічна сфера має значний вплив на становлення особистості здобувачів освіти у мистецькій галузі. Визначено поняття аксіологічної сфери майбутнього вчителя музичного мистецтва, що є ціннісним уявленням про музичне мистецтво та свою професію, відносинами, оцінкою та іншими проявами ціннісно-гуманістичної педагогічної свідомості, а також підпорядкованими зв’язками між ними, які дають змогу майбутнім фахівцям розвиватися різносторонньо, та отримати великий духовний досвід. Акцентовано увагу на цінностях, які мають важливе значення у гармонійному розвитку майбутніх вчителів музичного мистецтва. Обґрунтована значимість творчих, естетичних та гуманістичних цінностей та їх місце у змісті аксіологічної сфери майбутнього вчителя. Встановлений зв’язок цінностей та ціннісних орієнтацій у формуванні аксіологічної сфери майбутнього вчителя-музиканта. Виявлено, що філософський аспект у мистецькій освіті дає змогу усвідомити місце мистецтва в культурному житті народу, значущість зв’язку світоглядних питань розвитку мистецько-педагогічного прогресу із духовним розвитком людства. Приділено увагу функціям філософського підходу у мистецькій освіті, які полягають у застосуванні фундаментальних принципів філософії для усвідомлення і переосмислення освітньої діяльності, інтеграції всіх елементів музичнопедагогічної діяльності в галузі мистецтв, та змісту філософського підходу у музичному мистецтві, який базується на філософії освіти та філософії мистецтва, пов’язаними із філософією як методологією пізнання. Висвітлено зміст аксіологічної сфери музичнопедагогічної освіти як теорії орієнтації особистості у світі музично-педагогічних цінностей. Виявлено, що сутність аксіологічної сфери можна розглядати в мистецькій освіті як інтерпретацію та світ професійних цінностей, де музичне мистецтво є носієм цінності та об’єктом пізнання, а викладачі та майбутні вчителі як колективний суб’єкт пізнання утворюють у процесі суб’єктно-об’єктних та міжсуб’єктних відносин музичнопедагогічну аксіологічну сферу, в якій народжуються, функціонують та затверджуються музично-педагогічні цінності. The concept of the axiological sphere from the point of view of philosophical and pedagogical science is considered, its content in the context of art education is specified. It is established that the axiological sphere has a great influence on the formation of the personality of students in the field of art. The concept of the axiological sphere of the future music teacher is defined, which is a valuable idea of the art of music and his profession, attitudes, evaluation and other manifestations of value-humanistic pedagogical consciousness, as well as subordinate links between them that allow future professionals to develop diversely, and gain great spiritual experience. Emphasis is placed on the values that are important in the harmonious development of future music teachers. The significance of creative, aesthetic and humanistic values and their place in the content of the axiological sphere of the future teacher is substantiated. The connection between values and value orientations in the formation of the axiological sphere of the future music teacher has been established. It was found that the philosophical aspect in art education allows to understand the place of art in the cultural life of the people, the importance of the connection of worldview issues of artistic and pedagogical progress with the spiritual development of mankind. Attention is paid to the functions of the philosophical approach in art education, which are to apply the fundamental principles of philosophy to understand and rethink educational activities, integration of all elements of music and pedagogical activities in the arts, and the content of philosophical approach in music based on philosophy of education and philosophy related to philosophy as a methodology of cognition. The content of the axiological sphere of music-pedagogical education as a theory of personality orientation in the world of music-pedagogical values is highlighted. It was found that the essence of the axiological sphere can be considered in art education as an interpretation and the world of professional values, where music is a carrier of value and object of knowledge, and teachers and future teachers as a collective subject of knowledge form in the process of subject-object. of musical and pedagogical axiological spheres in which musical and pedagogical values are born, function and are approved.
Опис
Ключові слова
аксіологічна сфера вчителя музичного мистецтва, філософія мистецької освіти, філософський аспект, педагогічний аспект, цінності, аксіопедагогіка, музичне мистецтво, axiological sphere of music art teacher, philosophy of art education, philosophical aspect, pedagogical aspect, values, axiopedagogy, music art
Цитування
Трубнікова Д. О. Філософський та педагогогічний аспекти проблеми формування аксіологічної сфери майбутнього вчителя музичного мистецтва / Д. О. Трубнікова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 57. – С. 74–85.