Підготовка вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями в контексті неперервної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Використання авторської науково-методичної системи уможливлює формування мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивно-особистісного компонентів готовності вчителя, а також забезпечує неперервність його професійно-особистісного розвитку у сфері діагностики та освіти обдарованих учнів. Использование авторской научно-методической системы делает возможным формирование мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивно-личностного компонентов готовности учителя, а также обеспечивает непрерывность его профессионально-личностного развития в сфере диагностики и образования одаренных учеников. The use of the author's scientific and methodological system allows the formation of motivational, cognitive, activity and reflexive-personal components of teacher readiness, as well as ensures the continuity of his professional and personal development in the field of diagnosis and education of gifted students.
Опис
Ключові слова
вчителі, початкові класи, обдаровані учн, неперервна освіта, учителя, начальные классы, одаренные ученики, непрерывное образование, teachers, primary grades, gifted students, continuing education
Цитування
Ушмарова В. В. Підготовка вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями в контексті неперервної освіти / В. В. Ушмарова // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 417–423.