Інноваційні засоби організації освітнього процесу в ЗО: досвід країн ЄС та України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник підготовлено за матеріалами науково-методологічного семінару, що розкривають інноваційні засоби організації освітнього процесу в ЗВО: досвід країн ЄС та України, дистанційне та змішане навчання як сучасну освітню технологію, обґрунтовують організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій, описують методологічні та методичні аспекти впровадження в освітній процес інноваційних методів і прийомів, які раціонально використовувати в процесі підготовки магістрів із менеджменту. Навчальне видання стане в пригоді викладачам системи вищої освіти, у тому числі післядипломної, перепідготовки кадрів, дозволить їм упорядкувати й оптимізувати власну діяльність під час роботи зі здобувачами освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти. The collection was prepared based on the materials of a scientific and methodological seminar, which reveal innovative means of organizing the educational process in higher education institutions: the experience of the EU and Ukraine, distance and mixed learning as a modern educational technology, substantiate the organizational and pedagogical conditions for the use of information and communication technologies, describe methodological and methodical aspects introduction into the educational process of innovative methods and techniques that can be rationally used in the process of training masters in management. The educational edition will be useful for teachers of the system of higher education, including post-graduate, retraining of personnel, will allow them to organize and optimize their own activities when working with students of the second (master's) level of higher education.
Опис
Ключові слова
освітній процес, інновації, дистанційне навчання, змішане навчання, освітні технології, інформаційно-комунікаційні технології, менеджмент, підготовка магістрів, educational process, innovations, distance learning, blended learning, educational technologies, information and communication technologies, management, master's training
Цитування
Інноваційні засоби організації освітнього процесу в ЗО: досвід країн ЄС та України [Електронне видання] : матеріали методолог. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. М. Хлєбнікової]. – Харків : [б. в.], 2023. – 49 с.