РОЗВИТОК ВИЩОЇ ЕНТОМОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ХАРКІВЩИНІ У ХІХ-ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячено розвитку вищої ентомологічної освіти на Харківщині у ХІХ–ХХ ст. як у науковому і освітньому центрі України. Визначено осередки формування ентомологічних наукових знань та формування наукових шкіл, які існують ще з початку ХХ ст. і донині. У роботі розглянуто роль ентомологічних знань у системі формування культури охорони довкілля та збереження і збагачення біорізноманіття, зокрема комах та інших членистоногих. Розглянуто роль Українського ентомологічного товариства і, зокрема, його Харківського відділення у розвитку ентомології в Україні. Проведено історичний аналіз основних етапів розвитку ентомологічної освіти на основі літературних даних та критичний аналіз сучасного стану ентомологічної освіти України та Харківщини у найважливіших її осередках: Державному біотехнологічному університеті, Харківському національному педагогічному універститеті ім. Г. С. Сковороди, Харківському національному універститеті ім. В. Н. Каразіна та Українському ордена "Знак пошани" НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького. Наведено дані про найвидатніших учених-педагогів популяризаторів ентомологічних знань з ХІХ ст. і по наш час. Загалом результати досліджень опубліковані у 2 монографіях в Україні, 2 колективних монографіях в ЄС, 1 статті у виданні, що входить до бази Web of Science, 2 довідникових виданнях та 7 матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій. The study is devoted to the development of higher entomological education in the Kharkiv region in the 19th–20th centuries, as a scientific and educational center of Ukraine. Centers for the formation of entomological scientific knowledge and the formation of scientific schools that have existed since the beginning of the 20th century have been identified. and to this day. The paper examines the role of entomological knowledge in the system of forming a culture of environmental protection and preservation and enrichment of biodiversity, in particular insects and other arthropods. The role of the Ukrainian Entomological Society and, in particular, its Kharkiv branch on the development of entomology in Ukraine is considered. A historical analysis of the main stages of the development of entomological education based on literary data and a critical analysis of the current state of entomological education in Ukraine and the Kharkiv region in its most important centers: State Biotechnological University, Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovopody, Kharkiv National University named after V. N. Kapazin and the Ukrainian Order "Badge of Honor" to the Research Institute of Forestry and Agroforestry named after H. M. Vysotskyi. The data on the most outstanding scientists-pedagogues popularizers of entomological knowledge from the 19th century are given. and to this day. In general, the research results were published in 3 monographs in Ukraine, 2 collective monographs in the EU, 1 article in a publication from the Web of Science database, 2 reference publications and 7 materials of international and all-Ukrainian conferences.
Опис
Ключові слова
ентомологія, комахи, вища освіта, Харківщина, наукові школи, вчені-педагоги, entomology, insects, higher education, Kharkiv Region, scientific schools, scientist-pedagogues
Цитування
Станкевич С. В. Розвиток вищої ентомологічної освіти на Харківщині у ХІХ–ХХ ст. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / С. В. Станкевич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 71 с. : іл., портр.
Колекції