ФІЗІОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізувати сутність та основні прояви фізіологічного ресурсу особистості майбутнього педагога. Усі ці дані змушують розглядати фізичне здоров’я майбутніх учителів не тільки як важливу професійну, але й соціальну проблему. У зв’язку з цим підготовка майбутніх учителів має забезпечувати не тільки належний рівень їх фахової компетентності, оволодіння основами педагогічної техніки, а й високий рівень фізичної підготовленості. Проанализировать сущность и основные проявления физиологического ресурса личности будущего педагога. Все эти данные заставляют рассматривать физическое здоровье будущих учителей не только как важное профессиональное, но и социальную проблему. В связи с этим подготовка будущих учителей должно обеспечивать не только надлежащий уровень их профессиональной компетентности, овладение основами педагогической техники, но и высокий уровень физической подготовленности. Analyze the essence and main manifestations of the physiological resource of the personality of the future teacher. All these data make us consider the physical health of future teachers not only as an important professional, but also a social problem. In this regard, the training of future teachers should ensure not only the proper level of their professional competence, mastering the basics of pedagogical techniques, but also a high level of physical fitness.
Опис
Ключові слова
особистість, фізіологічний ресурс, навчально-виховний процес, майбутній учитель, личность, физиологический ресурс, учебно-воспитательный процесс, будущий учитель, personality, physiological resource, educational process, future teacher
Цитування
Микитюк С. О. Фізіологічний ресурс особистості як умова навчально-виховного процесу та засіб підготовки майбутніх учителів / С. О. Микитюк, О. М. Микитюк // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 362–366.