Безпекова політика в АТР через призму діяльності регіонального форуму АСЕАН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано створення Регіонального Форуму АСЕАН з безпеки, що є достатньо екстраординарною подією в історії міжнародних відносин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де раніше були відсутні як традиції, так і досвід багатосторонньої дипломатії. Поява такого Форуму мала особливе значення, оскільки значно вплинула на зміну поглядів лідерів регіону, продемонструвала зростаюче усвідомлення необхідності налагодження широкої співпраці у сфері безпекової політики в регіоні. В статье проанализировано создание Регионального Форума АСЕАН по безопасности, что является достаточно экстраординарным событием в истории международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где ранее отсутствовали как традиции, так и опыт многосторонней дипломатии. Появление такого Форума имело особое значение, поскольку значительно повлияло на изменение взглядов лидеров региона, продемонстрировало растущее осознание необходимости налаживания широкого сотрудничества в сфере безопасности в регионе. The article analyzes that the establishment of the ASEAN Regional Security Forum is a rather extraordinary event in the history of international relations in the Asia-Pacific region, where both traditions and experience of multilateral diplomacy were previously lacking. The emergence of such a Forum was of particular importance, as it significantly influenced the change of views of the leaders of the region, demonstrated the growing awareness of the need for broad cooperation in the field of security policy in the region.
Опис
Ключові слова
Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Регіональний Форум з безпеки АСЕАН, міжнародні відносини, військово-політичні ситуації, антитерористична діяльность, Азиатско-Тихоокеанский регион, Региональный Форум по безопасности АСЕАН, международные отношения, военно-политические ситуации, антитеррористическая деятельность, Asia-Pacific region, Regional Security Forum ASEAN, international relations, military and political situations, anti-terrorist activities
Цитування
Беззубенко А. В. Безпекова політика в АТР через призму діяльності регіонального форуму АСЕАН / А. В. Беззубенко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 165–167.