The main factors and prospects for the restoration of biodiversity in technogenic territories (on the example of the Poltava Mining and Processing Plant)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Oles Honchar Dnipro National University
Анотація
Mining activities radically change natural ecosystems, the recovery of which is not possible without the restoration of native or transformed communities of autotrophic and heterotrophic organisms. In order to analyze the success of biodiversity restoration using unified methods, an inventory of higher plant flora and avifauna species in the technogenic territories of the Poltava Mining and Processing Plant was carried out. The dominant species identified in mining dumps, tailings, bypass and drainage canals, urban wastewater treatment and bioengineering facilities and on the PMP territory have been studied in detail. The studies were carried out in the spring-summer period of 2021–2022. The avifauna includes 140 species belonging to 18 orders and 45 families (Passeriformes predominate – 62.0%). 103 species nest on the PMP territory, 32 nomadic and 5 transient species are also registered. The nesting avifauna is dominated by representatives of both native nemoral (16.0%, n = 103) and forest-steppe (13.0%) and tropical (14.0%) avifauna. A significant number of birds belong to limnophiles, which prevail in the territories of the urban wastewater treatment plant (66.7%, n = 30) and tailings (62.5%, n = 24). They are also common in the bypass and drainage canals, where hydro- and hygrophilous phytocenoses have formed, similar to floodplain and real meadows as part of adjacent wetland ecosystems. Among the surrounding natural biogeocenoses, there are no steppe ones with their inherent unique floristic composition, which explains the small number of stepants in the studied flora and campophiles in the avifauna. In recovery successions, general patterns were revealed: biogeocenoses surrounding the technogenic territories of the PMP are the main source of producer diasporas and a variety of consumers, which are so necessary for the restoration of degraded landscapes. Phanerophytes from the genera Populus, Pinus, Fraxinus, Ulmus, Morus, Juglans, etc. are determinants in the sylvacenoses formed on the dumps and territories of the plant. Therefore, dendrophiles characteristic of neighbouring pine and floodplain forests, as well as garden phytocenoses in the private sector territory, dominate in the ornithocomplexes. Nationally rare avifauna includes 5 species, two of which nest. Among the identified bird species, the following nesting species are listed in the Red Book of Ukraine: Columba oenas, Himantopus himantopus, as well as transient and nomadic species: Hieraaetus pennatus, Haliaeetus allbicilla, Milvus migrans. The success of the natural formation of plant communities, the rich ornithological complex with the participation of rare species, and the location of the PMP territory within the migration routes indicate the expediency of further research into the possibilities of their inclusion in the nature reserve fund with the status of “territory of renaturalization”. Гірничодобувна діяльність радикально змінює природні екосистеми, відновлення яких неможливе без відновлення корінних або трансформовані угруповання автотрофних і гетеротрофних організмів. З метою аналізу успішності відновлення біорізноманіття за уніфікованою методикою проведено інвентаризацію видів вищої рослинної флори та орнітофауни техногенних територій Полтавського ГЗК і переробний завод був здійснений. Домінуючий вид виявлений у гірничих відвалах, хвостосховищах, обвідних і дренажних каналах, міських детально вивчено очисні та біоінженерні споруди та на території ПМЗ. Дослідження проводились вихід у весняно-літній період 2021–2022 рр. Орнітофауна нараховує 140 видів, які відносяться до 18 рядів і 45 родин (переважають горобині – 62,0%). На території ПМП гніздиться 103 види, також зареєстровано 32 кочових та 5 перехідних видів. У гніздовій орнітофауні переважають представники як корінного неморалу (16,0%, n=103), так і лісостепу (13,0%) та тропічна (14,0%) орнітофауна. Значна кількість птахів належить до лімнофілів, які переважають на територіях міських очисних споруд (66,7%, n = 30) та хвостосховищ (62,5%, n = 24). Також вони поширені в обвідних і дренажних каналах, де сформувалися гідро- та гігрофільні фітоценози, подібні до заплавних і справжніх луків у складі прилеглої заболоченої території. екосистеми. Серед навколишніх природних біогеоценозів відсутні степові з властивим їм унікальним флористичним складом, що пояснює малу кількість степантів у досліджуваній флорі та кампофілів у орнітофауні. У спадкоємності відновлення, виявлено загальні закономірності: основним джерелом продуцента є біогеоценози, що оточують техногенні території ПМП. діаспор та різноманітних споживачів, які так необхідні для відновлення деградованих ландшафтів. Фанерофіти з в роди Populus, Pinus, Fraxinus, Ulmus, Morus, Juglans та ін. території заводу. Тому в орнітокомплексах домінують дендрофіли, характерні для сусідніх соснових і заплавних лісів, а також садових фітоценозів на території приватного сектора. Національно рідкісна орнітофауна налічує 5 видів, два з яких гніздо. Серед виявлених видів птахів до Червоної книги України занесені на гніздові види птахів: гніздовий гніздовий (Columba oenas), Himantopus himantopus, а також перехідні та кочові види: Hieraaetus pennatus, Haliaeetus allbicilla, Milvus migrans. Успішність природного формування рослинних угруповань, багатий орнітологічний комплекс за участю рідкісних видів, та розташування території ПМП в межах міграційних шляхів свідчать про доцільність подальших досліджень можливостей включення їх до природно-заповідного фонду зі статусом «територія ренатуралізації».
Опис
Ключові слова
flora of vascular plants, avifauna, mining, successions, biological diversity, rare species, флора судинних рослин, орнітофауна, видобуток, сукцесії, біологічне різноманіття, рідкісні види
Цитування
The main factors and prospects for the restoration of biodiversity in technogenic territories (on the example of the Poltava Mining and Processing Plant) / А. B. Chaplygina, О. V. Filatova, L. М. Litvin, V. V. Nykyforov // Biosystems Diversity. – 2023. – № 31 (1). – Pp. 100–112.