Засоби вираження кількості у творчості І. Світличного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було досліджено особливості зображення і вираження кількості у поетичних текстах Івана Світличного. Автором были исследованы особенности изображения и выражения количества в поэтических текстах Ивана Светличного. The author investigated the peculiarities of the image and expression of quantity in the poetic texts of Ivan Svitlychny.
Опис
Ключові слова
Світличний І., творчість, поет-шістдесятник, числівник, Светличный И., творчество, поэт-шестидесятник, числительное, Svetlichny I., creativity, poet-sixties, numerical, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Дечко А. О. Засоби вираження кількості у творчості І. Світличного / А. О. Дечко // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 20–24.