Сучасні родинні цінності та традиції української народної дошкільної етнопедагогіки: можливості конструктивного діалогу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво "Точка"
Анотація
У статті проаналізовано родинні цінності та традиції української народної дошкільної етнопедагогіки. Надзвичайно актуальним для формування у дитини родинних цінностей є відродження властивої українському народу традиції формування у дітей уявлень про свій рід, родовід й народ. Зазначено, що традиції та засоби української народної етнопедагогіки є дієвим шляхом формування у дітей дошкільного віку родинних цінностей, тому важливо популяризувати їх у батьківському середовищі, активно залучаючи батьків до їх використання у процесі родинного виховання дошкільників. В статье проанализированы семейные ценности и традиции украинской народной дошкольной этнопедагогики. Чрезвычайно актуальным для формирования у ребенка семейных ценностей является возрождение присущей украинскому народу традиции формирования у детей представлений о своем роде, родословной и народе. Отмечено, что традиции и средства украинской народной этнопедагогики являются действенным путем формирования у детей дошкольного возраста семейных ценностей, поэтому важно популяризировать их в родительской среде, активно привлекая родителей к их использованию в процессе семейного воспитания дошкольников. The article analyses family values and traditions of Ukrainian folk preschool ethnopedagogy. It is extremely important for the formation of family values in children to revive the tradition of forming children's ideas about their family, lineage and nation, which is inherent in the Ukrainian people. It is noted that the traditions and means of Ukrainian folk ethnopedagogy are an effective way of forming family values in preschool children, so it is important to popularise them in the parental environment, actively involving parents in their use in the process of family education of preschool children.
Опис
Ключові слова
етнопедагогіка, родинні цінності, традиції, дошкільна освіта, конструктивний діалог, этнопедагогика, семейные ценности, традиции, дошкольное образование, конструктивный диалог, ethnopedagogics, family values, traditions, pre-school education, constructive dialogue
Цитування
Сиромятнікова В. В. Сучасні родинні цінності та традиції української народної дошкільної етнопедагогіки: можливості конструктивного діалогу / В. В. Сиромятнікова // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2016 р. – Харків : Точка, 2016. – С. 258–260.