ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ЯК НАПРЯМ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
Сучасне українське суспільство є полікультурним, оскільки воно об’єднує людей різних національностей з усіма формами взаємодії та взаємовпливів. Саме національна, мовна, конфесійна й політична багатоманітність українського суспільства зумовлює його багатокультурність. Ось чому сьогодні необхідно вивчення кожною людиною як національної культури народів, що живуть на території України, так і світової культури. Найдоцільніше розпочати цей процес у молодшому шкільному віці, вікові особливості якого сприяють адекватному застосуванню форм і методів виховання учнів. Встановлено, шо науковці трактують полікультурність як елемент загальної культури та як принцип функціонування та співіснування в певному соціумі різноманітних етнокультурних спільнот. Визначено, що функціями полікультурного виховання є формування в учнів уявлення про різноманітність культур і їх взаємозв’язок, усвідомлення важливості культурного розмаїття для самореалізації особистості, виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей, розвиток умінь і навичок взаємодії носіїв різних культур на основі толерантності та взаєморозуміння. Схарактеризовано структурні компоненти полікультурного виховання, до яких відносять змістовий блок (моральні уявлення, знання, переконання, погляди, установки), емоційно-мотиваційний блок (потреби, мотиви, емоції, почуття, сукупність відповідних емоційно-психологічних характеристик), регулятивний блок (оцінки, цінності, певний еталон прояву почуттів, прагнення до реалізації їх у взаєминах з іншими людьми), діяльнісний блок (уміння, навички, звички, дії, вчинки, поведінка). Зазначено, що з метою організації полікультурного виховання дітей молодшого шкільного віку доцільно впроваджувати полікультурний компонент в різні навчальні дисципліни, проводити заочні подорожі, усні журнали, виховні години, використовувати казки з моральний змістом, бесіди, ігри-вправи тощо. Modern Ukrainian society is multicultural, as it unites people of different nationalities with all forms of interaction and mutual influence. It is the national, linguistic, religious and political diversity of Ukrainian society that determines its multiculturalism. That is why today it is necessary for every person to study both the national culture of the peoples living on the territory of Ukraine and the world culture. It is most expedient to start this process at the primary school age, the age characteristics of which contribute to the adequate application of forms and methods of educating students. It has been established that scientists interpret multiculturalism as an element of general culture and as a principle of functioning and coexistence of diverse ethnocultural communities in a certain society. It was determined that the functions of multicultural education are the formation of students’ ideas about the diversity of cultures and their interrelationships, the awareness of the importance of cultural diversity for the self-realization of the individual, the education of a positive attitude towards cultural differences, the development of skills and abilities of interaction between speakers of different cultures based on tolerance and mutual understanding. The structural components of multicultural education are characterized, which include the content block (moral ideas, knowledge, beliefs, views, attitudes), the emotional-motivational block (needs, motives, emotions, feelings, a set of relevant emotional and psychological characteristics), the regulatory block (estimates, values, a certain standard for the manifestation of feelings, the desire to realize them in relationships with other people), activity block (skills, skills, habits, actions, deeds, behavior). It is noted that in order to organize the multicultural education of children of primary school age, it is advisable to introduce a multicultural component into various educational disciplines, conduct extramural trips, oral journals, educational hours, use fairy tales with moral content, conversations, games-exercises, etc.
Опис
Ключові слова
полікультурність, полікультурне виховання, культура, учні, молодший шкільний вік, multiculturalism, multicultural education, culture, students, primary school age
Цитування
Лавренко С. О. Полікультурність як напрям виховання в сучасній початковій школі України / С. О. Лавренко // Інноваційна педагогіка. – 2024. – Вип. 67, т. 1. – С. 226–229.