Регіональна економіка: тренінг-курс

dc.contributor.authorСоляр, В. В.
dc.contributor.authorАнісімова, О. В.
dc.date.accessioned2021-05-28T13:12:44Z
dc.date.available2021-05-28T13:12:44Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ період розвитку ринкової економіки в Україні надзвичайно зростає роль модернізації структури господарства, здійснення реальної оцінки й перерозподілу сировинного, виробничого й трудового потенціалу, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків країни. Виходячи з цього, дуже важливим є вивчення теорії та практики регіональної економіки, завдань ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів і країни, територіальної і галузевої структури народногосподарського комплексу, наукових засад державної регіональної політики та раціонального природокористування. Для наукового обґрунтування економічних реформ особливого значення набуває регіональна економіка – галузь економічної науки про розміщення продуктивних сил в регіонах та регіональне управління. Це єдина економічна дисципліна, об’єктом вивчення якої є територія регіону, його природно-ресурсний потенціал, демографічні процеси, трудові ресурси, економіка регіону, структурна перебудова економіки, економічні зв’язки та ін. Мета регіональної економіки як навчальної дисципліни – формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів. В период развития рыночной экономики в Украине чрезвычайно возрастает роль модернизации структуры хозяйства, осуществления реальной оценки и перераспределения сырьевого, производственного и трудового потенциала, развития внешнеэкономических связей страны. Исходя из этого, очень важным является изучение теории и практики региональной экономики, задач эффективного использования природных, научно-производственных, человеческих ресурсов регионов и страны, территориальной и отраслевой структуры народнохозяйственного комплекса, научных основ государственной региональной политики и рационального природопользования. Для научного обоснования экономических реформ особое значение приобретает региональная экономика – область экономической науки о размещении производительных сил в регионах и региональное управление. Это единственная экономическая дисциплина, объектом изучения которой является территория региона, его природно-ресурсный потенциал, демографические процессы, трудовые ресурсы, экономика региона, структурная перестройка экономики, экономические связи и др. Цель региональной экономики как учебной дисциплины – формирование знаний о теоретических и практических основ территориальной организации производительных сил Украины, современного состояния и направлений регионального развития экономики, а также экологических знаний, мышления и сознания экономистов. During the period of market economy development in Ukraine, the role of modernization of the economic structure, real assessment and redistribution of raw materials, production and labor potential, development of foreign economic relations of the country is extremely growing. Based on this, it is very important to study the theory and practice of regional economy, the tasks of efficient use of natural, research and production, human resources of regions and the country, territorial and sectoral structure of the economic complex, scientific principles of regional policy and environmental management. For the scientific substantiation of economic reforms, the regional economy acquires special significance - the branch of economic science on the location of productive forces in the regions and regional management. This is the only economic discipline, the object of study of which is the territory of the region, its natural resource potential, demographic processes, labor resources, the economy of the region, the restructuring of the economy, economic relations, etc. The purpose of regional economics as a discipline - the formation of knowledge about the theoretical and practical foundations of territorial organization productive forces of Ukraine, the current state and directions of regional economic development, as well as environmental knowledge, thinking and consciousness of economists.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРегіональна економіка: тренінг курс : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спец. 051 «Економіка» / В. В.Соляр, О. В. Анісімова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2021. – 173 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7879-37-3.
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5185
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегіональна економікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectГосподарський комплекс Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectекономічна політикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегіони Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегиональная экономикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectХозяйственный комплекс Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectэкономическая политикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегионы Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectregional economyuk_UA.UTF-8
dc.subjectEconomic complex of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjecteconomic policyuk_UA.UTF-8
dc.subjectregions of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.titleРегіональна економіка: тренінг-курсuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРегиональная экономика: тренинг-курсuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeRegional economics: training courseuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Соляр В.В. Регіональна економіка. Тренінг-курс.pdf
Розмір:
2.19 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: