Географія та туризм

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-03-01
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним питанням сучасної географічної науки та туризмознавства. Розглянуто проблеми фізичної та економічної географії, освітні тенденції у галузях географії, краєзнавства та туризму, висвітлено питання про стан і розвиток туризму, туристичних ресурсів і потоків у світі та Україні. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів. В сборнике представлены материалы, посвященные актуальным вопросам современной географической науки и туризмоведения. Рассмотрены проблемы физической и экономической географии, образовательные тенденции в области географии, краеведения и туризма, освещены вопросы о состоянии и развитии туризма, туристических ресурсов и потоков в мире и Украине. Для преподавателей, аспирантов, магистров, студентов высших учебных заведений. The collection contains materials on current issues of modern geographical science and tourism studies. The problems of physical and economic geography, educational trends in the field of geography, local history and tourism are discussed, questions about the state and development of tourism, tourism resources and flows in the world and Ukraine are covered. For teachers, graduate students, masters, students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
географія, туризм, фізична географія, економічна географія, краєзнавство, география, туризм, физическая география, экономическая география, краеведение, geography, tourism, natural geography, economical geography, regional studies
Цитування
Геогафія та туризм : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 26 лют. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. І. Муромцевої. – Харків : ХНПУ, 2019. – 252 с.