ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто проблему використання онлайн інструментів на уроках природничо-математичного циклу у початковій школі. Розкрито понятійно-термінологічне поле дослідження та встановлено, що наразі частина досліджуваних понять не мають чіткого визначення. Розглянуто нормативно–правову базу впровадження дистанційного навчання, а відповідно використання онлайн інструментів в освітньому процесі. Обґрунтовано необхідність використання онлайн інструментів в умовах дистанційного навчання на різних етапах уроків природничо-математичного циклу в початковій школі. У другому розділі кваліфікаційної робити розкрито практичні аспекти використання онлайн інструментів на уроках природничо-математичного циклу у початковій школі, а саме: - схарактеризовано дидактичні можливості онлайн інструментів для проведення уроків, зворотного зв’язку, створення навчального контенту, перевірки знань учнів та інше; - здійснено аналіз опитування вчителів початкових класів, щодо використання онлайн інструментів у практиці, зокрема, на уроках природничо-математичного циклу; з’ясовано, якими цифровими сервісами володіють учителі початкової школи; - розроблено методичні кейси для вчителів початкової школи для проведення уроків «Я досліджую світ», «Математика», «Дизайн і технології» з використанням наступних онлайн інструментів: «LearningApps», «Canva» та «Mindmeister», які можна використати на різних етапах уроку. The qualification work deals with the problem of using online tools in the lessons of the natural and mathematical cycle in primary school. The conceptual and terminological field of the study is revealed and it is established that currently some of the studied concepts do not have a clear definition. The legal framework for the implementation of distance learning and, accordingly, the use of online tools in the educational process is considered. The necessity of using online tools in the context of distance learning at different stages of the natural and mathematical cycle in primary school is substantiated. The second section of the qualification work reveals the practical aspects of using online tools in the lessons of the natural and mathematical cycle in primary school, namely: - the didactic possibilities of online tools for conducting lessons, feedback, creating educational content, testing students' knowledge, etc. are characterized; - analyzed a survey of primary school teachers on the use of online tools in practice, in particular, in the lessons of the natural and mathematical cycle; found out what digital services primary school teachers use; - developed methodological cases for primary school teachers to teach the lessons "I Explore the World", "Mathematics", !Design and Technology"; using the following online tools: !LearningApps, Canva, Canva and Mindmeister, which can be used at different stages of the lesson.
Опис
Ключові слова
онлайн інструменти, вчителі початкової школи, предмети природничо-математичного циклу, online tools, primary school teachers, subjects of the natural and mathematical
Цитування
Смолякова М. В. Використання онлайн інструментів на уроках природничо-математичного циклу у початковій школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / М. В. Смолякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 71 с. : іл., табл. + дод.
Колекції