Обгрунтування моделі формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний універсирситет імені К. Д. Ушинського (ПНПУ), Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розкрито і обґрунтовано концептуальні, змістові і технологічні аспекти проблеми формування науково-ослідницької культури майбутніх вчителів. З огляду на сучасні тенденції вищої педагогічної школи (глобалізація, когнітивна полімодальність, гуманізація, неперервність, інтенсифікація, інтеграція, когерентність) розроблена на основі поліпарадигмального підходу модель педагогічної системи, в межах якої концентруються інваріантні і варіативні освітні стратегії і вибудовується як інтегративна єдність культурно-науково-освітнє середовище. В статье раскрыто и обосновано концептуальные, содержанию и технологические аспекты проблемы формирования научно-ослидницькои культуры будущих учителей. Учитывая современные тенденции высшей педагогической школы (глобализация, когнитивная полимодальнисть, гуманизация, непрерывность, интенсификация, интеграция, когерентность) разработана на основе полипарадигмального подхода модель педагогической системы, в рамках которой концентрируются инвариантные и вариативные образовательные стратегии и выстраивается как интегративная единство культурно-научно образовательный среду. The article reveals and justifies the conceptual, content and technological aspects of the problem of the formation of scientific and ospidnitskoi culture of future teachers. Taking into account the current trends of the higher pedagogical school (globalization, cognitive poly-modality, humanization, continuity, intensification, integration, coherence), the model of the pedagogical system based on the polyparadigmatic approach is developed. Within this framework, invariant and variational educational strategies are concentrated and the cultural and scientific educational environment is built as an integrative unity.
Опис
Ключові слова
музично-педагогічне дослідження, науково-дослідницька культура, майбутні вчителі музики, професійна підготовка, музыкально-педагогическое исследование, научно-исследовательская культура, будущие учителя музыки, профессиональная подготовка, musical pedagogical research, research culture, future music teachers, professional training
Цитування
Тушева В. В. Обгрунтування моделі формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки / В. В. Тушева // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнар. Конгресу, м. Одеса, 18-21 трав. 2017 р. / Південноукраїн. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 116–118.