Окремі питання з динаміки в межах загального курсу фізики для студентів фізико-математичних факультетів закладів вищої педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В науковій роботі показано роль математичного апарату при розвязку задач динаміки в межах загального курсу фізики для студентів фізико-математичних факультетів закладів вищої педагогічної освіти. При розвязку задач з фізики, як в школі, так і в вузі досить часто бувають випадки, коли є можливість спростити аналітичний вираз, який є наслідком рішення певної задачі. І на цей факт треба звертати увагу і учнів і студентів, адже творче мислення завжди має переваги перед стереотипними підходами. Застосування диференціального і інтегрального обчислення при розвязку задач з механіки дає можливість підняти рівень умінь і навичок студентів на вищий рівень; показати потенційні можливості даного розділу математики до розвязку прикладних задач, які мають важливе практичне значення. Методичні підходи, які формуються у студентів допоможуть розглядати задачі схожого типу в інших розділах фізики. Приводячи приклади тієї, чи іншої задачі, необхідно акцентувати увагу на алгоритм її розвязку: вибір незалежних змінних, встановлення функціональної залежності між заданими фізичними величинами, знаходження диференціалів, складання диференціальних рівнянь і знаходження їх розвязку з врахуванням початкових і граничних умов. В якості прикладу розглянуто прямолінійних рух матеріальної точки. The research paper shows the role of mathematical apparatus in solving the problems of dynamics within the general course of physics. The research work shows the role of the mathematical apparatus for solving the problems of physics within the general course of physics. At the solution of problems on physics, both at school, and at high school quite often there are cases when it is possible to simplify the analytical expression, a consequence of the solution of a certain problem. Both pupils and students should pay attention to this fact, because creative thinking always has advantages over stereotypical approaches. Application of differential and integral calculus in solving mechanics problems helps raise the level of skills of students to a higher level; show the potential of this section of mathematics to solve This section of mathematics can be used for solving applied problems of practical importance. The methodological approaches that are formed with students will help to consider problems of a similar type in other sections of physics. When giving examples of this or that problem, it is necessary to focus attention on algorithm of its solution: a choice of independent variables, establishment of functional dependence between the set physical quantities, finding of differentials, drawing up of differential equations and finding their solution in view of initial and limiting conditions. As an example, we consider the rectilinear motion of a material point.
Опис
Ключові слова
логічні судження, математичні дії, учні, студенти, освітній процес, диференційні рівняння, logical judgments, mathematical actions, pupils, students, educational process, differential equations
Цитування
Чуприн І. В. Окремі питання з динаміки в межах загального курсу фізики для студентів фізико-математичних факультетів закладів вищої педагогічної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Фізика / І. В. Чуприн ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики. – Харків, 2022. – 42 с. : іл.
Колекції