ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРИЙОМНІЙ СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті дано визначення понять «молодший шкільний вік», «прийомна сім’я»; висвітлені вимоги, яких повинні дотримуватися прийомні батьки при створенні сім’ї: майбутнім прийомним батькам треба знати, що така форма опіки не лише сімейна, а й державна; матеріальне забезпечення; основні документи; вікові обмеження; навчання прийомних батьків у соціальній службі основам педагогіки, підліткової фізіології та основ психології; відокремлені основні проблеми шляху розвитку інституту прийомної сім’ї: організаційні, нормативно-правові, психолого-педагогічні; проаналізовані компетентності, на формування яких має бути спрямоване виховання дітей у прийомній родині: соціальні компетентності, мотиваційні компетентності, функціональні компетентності; уточнено поняття «соціалізація» як процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості; виявлено соціалізованість як результат процесу соціалізації на певному віковому етапі; визначено соціалізацію дитини молодшого шкільного віку в умовах прийомної сім’ї як процес засвоєння дитиною системи сімейних цінностей, норм та зразків поведінки, обов’язкових у певному суспільстві, а також навичок сімейного життя, які дають їй змогу увійти у світ суспільних відносин; розкрито підготовку майбутніх соціальних працівників до роботи з соціалізації дитини молодшого шкільного віку в умовах прийомної сім’ї як процес набуття здобувачами під час навчання у закладі вищої освіти необхідних знань, умінь, навичок, досвіду щодо особливостей здійснення соціальної роботи з соціалізації дитини молодшого шкільного віку в умовах прийомної сім’ї, а також можливості відтворювати їх у майбутній професійній діяльності; виявлено готовність майбутніх соціальних педагогів до соціалізації дитини молодшого шкільного віку в умовах прийомної сім’ї як результат зазначеної підготовки; схарактеризовано компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до соціалізації дитини молодшого шкільного віку в умовах прийомної: когнітивний, мотиваційно-особистісний, діяльнісний. The article defines the terms "younger school age", "foster family"; the requirements that adoptive parents must comply with when creating a family are highlighted: future adoptive parents should know that this form of guardianship is not only family, but also state; financial support; basic documents; age restrictions; training foster parents in social services in the basics of pedagogy, adolescent physiology and the basics of psychology; the main problems of the development of the foster family institute are separated: organizational, legal, psychological and pedagogical; analyzed competences, the formation of which should be aimed at raising children in a foster family: social competences, motivational competences, functional competences; the concept of "socialization" is clarified as the process of integration of an individual into society, into various types of social communities (group, social institute, social organization) through his assimilation of elements of culture, social norms and values, on the basis of which socially significant personality traits are formed; socialization was revealed as a result of the socialization process at a certain age stage; the socialization of a child of primary school age in the conditions of a foster family is defined as the process of the child’s assimilation of the system of family values, norms and patterns of behavior that are mandatory in a certain society, as well as family life skills that enable him to enter the world of social relations; the preparation of future social workers for work on the socialization of a child of primary school age in the conditions of a foster family is revealed as a process of acquisition by the applicants during their studies at a higher education institution of the necessary knowledge, abilities, skills, and experience regarding the specifics of social work on the socialization of a child of primary school age in the conditions of the foster family, as well as the possibility of reproducing them in the future professional activity; the readiness of future social pedagogues for the socialization of a child of primary school age in the conditions of a foster family as a result of the specified training was revealed; the components of the readiness of future social workers for the socialization of a child of primary school age in foster care conditions are characterized: cognitive, motivational-personal, activity.
Опис
Ключові слова
дитина молодшого шкільного віку, прийомна сім’я, соціальний працівник, соціалізація, соціалізація дитини молодшого шкільного віку, соціально-педагогічна підготовка дитини молодшого шкільного віку в умовах прийомної сім’ї, готовність дитини молодшого шкільного віку в умовах прийомної сім’ї, магістерські роботи, child of primary school age, foster family, social worker, socialization, socialization of a child of primary school age, socio-pedagogical preparation of a child of primary school age in the conditions of a foster family, readiness of a child of primary school age in the conditions of a foster family, master's theses
Цитування
Ладоня А. О. Підготовка майбутніх соціальних фахівців до соціалізації дитини молодшого шкільного віку у прийомній сім'ї / А. О. Ладоня // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 162–173.