Колоніальна політика Англії у Вікторіанську епоху (1837 – 1901 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена колоніальній політиці Англії у Вікторіанську епоху. Проаналізовано особливості зовнішньої політики Великої Британії, визначено місце колоніальної політики як її важливої складової. З’ясовано причини активної колоніальної експансії у ХІХ ст., роль ідеології «експансіонізму» як осердя колоніальної політики в політичній боротьбі лібералів і консерваторів. З’ясовано вплив колоніальної політики на соціально- економічний і суспільно-політичний розвиток метрополії даного періоду. Досліджено розвиток британського колоніалізму на півострові Індостан та Африканському континенті у другій половині ХІХ ‒ на початку ХХ ст. У підсумках дослідження зазначено, що в другій половині ХІХ ст. Англії вдалося установити контроль над більшістю своїх заморських володінь, зміцнити позиції в Індії. Однак, внаслідок зосередження уваги правлячих кіл на зовнішній і колоніальній політиці, зменшувався акцент на внутрішній політиці і реформах. Велика Британія почала втрачати свою першість у світі, їй потрібно було постійно конкурувати зі США, Францією та Німеччиною за світове лідерство. The qualification work is devoted to the colonial policy of England in the Victorian era. The peculiarities of the foreign policy of Great Britain are analyzed, the place of colonial policy as its important component is determined. The reasons for active colonial expansion in the 19th century, the role of the ideology of «expansionism» as the heart of colonial policy in the political struggle of liberals and conservatives are clarified. The impact of colonial policy on the socio-economic and socio-political development of the metropolis in this period is clarified. The development of British colonialism on the Hindustan peninsula and the African continent in the second half of the 19th ‒ at the beginning of the 20th century was studied. The results of the study indicated that in the second half of the 19th century England managed to establish control over most of its overseas possessions, strengthen its position in India. However, due to the focus of the ruling circles on foreign and colonial policy, the emphasis on domestic policy and reforms decreased. Great Britain began to lose its primacy in the world, it had to constantly compete with the USA, France and Germany for world leadership.
Опис
Ключові слова
Англія, Вікторіанська епоха, королева Вікторія, колонія, колоніальна політика, експансіонізм, England, Victorian era, Queen Victoria, colony, colonial policy, expansionism
Цитування
Горбань М. Ю. Колоніальна політика Англії у Вікторіанську епоху (1837 – 1901 рр.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / М. Ю. Горбань ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 77 с. : дод.
Колекції