Конотації землі у викликах сучасності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню феномена землі у контексті глобалізації та інформаційної сучасності. Доведена необхідність переосмислення взаємодії людини і землі на засадах екологічності та моральності у площині філософсько-антропологічного виміру. На прикладі фігур «людина-номад», «серфінгіст», «турист» розглядається ситуація виникнення нових соціокультурних практик взаємодії людини і землі, що є відповіддю на виклики сучасності. Пропонується використання концепту «антропологема» для означення взаємодії людини і землі. Статья посвящена исследованию феномена земли в контексте глобализации и информационной современности. Доказана необходимость переосмысления взаимодействия человека и земли на принципах экологичности и нравственности в контексте философско-антропологического измерения. На примере фигур «человек-номад», «серфингист», «турист» рассматривается ситуация возникновения новых социокультурных практик взаимодействия человека и земли, что является ответом на вызовы современности. Предлагается использование концепта «антропологемма» для обозначения взаимодействия человека и земли. The article is devoted to the study of the earth phenomenon in the context of globalization and information modernity. The necessity of rethinking human interaction and land on the basis of environmental friendliness and morality in the plane of philosophical and anthropological measurement. On the example of the figures "man-nomad", "surfer", "tourist" is considered the situation of the emergence of new socio-cultural practices of human-earth interaction response to the challenges of today. The use of the concept is offered "Anthropologeme" to define the interaction of man and earth.
Опис
Ключові слова
людина, земля, антропологема, фігура, глобалізація, природа, человек, антропологемма, фигура, глобализация, human, earth, anthropologemе, figure, globalization, nature
Цитування
Пилипенко С. Г. Конотації землі у викликах сучасності / С. Г. Пилипенко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 52 (2). – С. 40–50.