Гра з простором і часом в романі "Небудь-де" Н. Ґеймана

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Це магістерське дослідження заглиблюється в складну взаємодію організації часу та простору в романі "Небудь-де" Н. Ґеймана. Дослідження встановлює надійну теоретичну базу, досліджуючи концепцію тимчасовості та просторової динаміки в літературному аналізі. Вивчення наявних наукових праць про творчість автора збагачує розуміння унікальної побудови оповіді роману. Часові та просторові елементи роману прискіпливо аналізуються з урахуванням жанрових нюансів, які формують оповідний ландшафт. У романі тимчасові заплутаності переплетені через події, персонажів і символічні елементи. Особлива увага приділяється зображенню подорожей і переходів у часі, демонструючи, як персонажі переміщаються крізь заплутаний гобелен часових і просторових вимірів. Взаємодія між реальним світом і фантастичним світом додає рівні складності до наративної архітектури. Методологічний сегмент присвячений розробці стратегій сприяння глибшому розумінню часових і просторових вимірів роману під час уроків літератури та позакласного читання. Це включає розробку вправ, спрямованих на посилення взаємодії читачів із часовими тонкощами роману. This master's study delves into the complex interaction of the organization of time and space in the novel "Neverwhere" by N. Geiman. The study establishes a solid theoretical foundation by exploring the concept of temporality and spatial dynamics in literary analysis. The study of available scientific works on the author's work enriches the understanding of the unique structure of the novel's narrative. The temporal and spatial elements of the novel are meticulously analyzed taking into account genre nuances that form the narrative landscape. In the novel, temporal entanglements are interwoven through events, characters, and symbolic elements. Special attention is paid to the depiction of time travel and transitions, showing how the characters move through a tangled tapestry of temporal and spatial dimensions. The interaction between the real world and the fantasy world adds layers of complexity to the narrative architecture. The methodological segment is devoted to the development of strategies for promoting a deeper understanding of the novel's temporal and spatial dimensions during literature lessons and extracurricular reading. This includes developing exercises aimed at enhancing readers' engagement with the novel's temporal subtleties.
Опис
Ключові слова
хронотоп, просторова динаміка, Долішній Лондон, фентезі, троп, реальність, художній образ, chronotope, spatial dynamics, "London Below", fantasy, trope, reality, artistic image
Цитування
Зоріна Д. М. Гра з простором і часом в романі "Небудь-де" Н. Ґеймана : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Д. М. Зоріна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2023. – 60 с.
Колекції