РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНОМУ САМБО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність даної теми дослідження полягає у тому, що сучасний етап розвитку самбо пов'язаний зі стрімким розвитком цього виду спортивного єдиноборства в усіх регіонах світу. Це призвело до збільшення конкуренції серед спортсменів різних країн світу. У зв’язку з підвищенням конкуренції між спортсменами за найвищі спортивні титули, підвищились вимоги до спортивної підготовленості самбістів. Одною з найбільш важливих якостей підготовленості спортсменів у самбо є спеціальна витривалість. Цю якість необхідно розвивати, починаючи з юнацького віку, але засоби і методи виховання спеціальної витривалості на різних етапах спортивної спеціалізації в самбо значно відрізняються. Фундамент спеціальної витривалості спортсменів у самбо необхідно закладати на базових етапах багаторічного тренувального процесу. Мета дослідження: дослідити ефективність методики розвитку спеціальної витривалості самбістів групи базової підготовки. Результати: Дослідження проводилось на базі КДЮСШ №2 м. Харків, з вихованцями групи базової підготовки, з яких була сформована експериментальна група кількістю 10 осіб. Вік вихованців складав 10-11 років. Тренування проводились 3 рази на тиждень по 2 години кожне. В результаті отриманих даних вірогідних змін зазнали показники за тестами біг 400 метрів (p˂0,05); кидки манекену (p˂0,001); кидки партнера; стрибки на скакалці (p˂0,05); згинання та розгинання рук в упорі лежачі (p˂0,05); піднімання тулуба в положенні лежачі на спині (p˂0,001); утримання положення планки (p˂0,001). Таким чином, використання комплексів вправ на розвиток спеціальної витривалості юних самбістів, які виконувались повторним та коловим методом, позитивно впливають на розвиток швидкісного-силової витривалості та силової витривалості спортсменів груп базової підготовки, що доведено результатами тестування наприкінці експерименту. Висновки: В роботі розглянуто та обґрунтовано методику застосування комплексу вправ колового та повторного тренування у поєднанні з методом. Експериментально доведено, що відбувається покращення фізичного стану юних самбістів. Таким чином, розроблену програму розвитку спеціальної витривалості можна рекомендувати до використання в підготовці юних самбістів при подальшому вивченню її ефективності. The relevance of this research topic lies in the fact that the current stage of sambo development is associated with the rapid development of this type of martial arts in all regions of the world. This led to increased competition among athletes from different countries of the world. In connection with the increase in competition between athletes for the highest sports titles, the requirements for the sports training of sambo players have increased. One of the most important qualities of preparation of athletes in sambo is special endurance. This quality must be developed starting from youth, but the means and methods of training special endurance at different stages of sports specialization in sambo differ significantly. The foundation of the special endurance of sambo athletes must be laid at the basic stages of the multi-year training process. Objective: to investigate the effectiveness of the method of developing the special endurance of sambo athletes of the basic training group. Results: The research was carried out on the basis of KDYUSSh No. 2 in Kharkiv, with pupils of the basic training group, from which an experimental group of 10 people was formed. The age of the pupils was 10-11 years. Training was held 3 times a week for 2 hours each. As a result of the obtained data, the indicators of the 400-meter run tests underwent probable changes (p˂0.05); dummy throws (p˂0.001); partner throws; jumping rope (p˂0.05); flexion and extension of the arms in the supine position (p˂0.05); raising the trunk in the supine position (p˂0.001); keeping the bar position (p˂0.001). Thus, the use of sets of exercises for the development of special endurance of young sambo players, which were performed by the repeated and circular method, have a positive effect on the development of speed-power endurance and power endurance of the athletes of the basic training groups, which is proven by the results of testing at the end of the experiment. The results of the study after using autogenic training with visualization in the process of training highly qualified sumo wrestlers showed that the heart rate was almost the same as before the start of training (p > 0.05), which indicates recovery after training load. There was a probable improvement in the reactionometry values by 3.4 cm (p < 0.05). There are also improvements in the Stange sample by 5.3 s, the Genchi sample by 4.9 s, but changes are not likely. At the end of the study, after autogenous training, a probable decrease in the level of anxiety by 6.5 points was noted (p < 0.01). Mastering the technique of autogenic training allows you to correct the psycho-emotional state of athletes. When conducting the SAN questionnaire at the end of the experiment, athletes noted an improvement in well-being (p < 0.05), mood (p < 0.01) with a simultaneous increase in activity (p < 0.05). Conclusions: The work examines and substantiates the methodology of using a complex of circular and repeated training exercises in combination with the method. It has been experimentally proven that the physical condition of young sambo players improves. Thus, the developed program for the development of special endurance can be recommended for use in the training of young sambo players with further study of its effectiveness. The work examines and substantiates the methodology of using a complex of circular and repeated training exercises in combination with the method. It has been experimentally proven that the physical condition of young sambo players improves. Thus, the developed program for the development of special endurance can be recommended for use in the training of young sambo players with further study of its effectiveness.
Опис
Ключові слова
спеціальна витривалість, група базової підготовки, спортивне самбо, швидкісно-силова витривалість і силова витривалість, special endurance, basic training group, sports sambo, speed-power endurance and power endurance
Цитування
Москаленко Р. Є. Розвиток спеціальної витривалості на етапі базової підготовки у спортивному самбо : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Р. Є. Москаленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 55 с. : табл.
Колекції