ГЕНДІАДІС І ДЕФІСНІ БІНОМНІ УТВОРЕННЯ У ГРАМАТИЧНИХ НАРИСАХ ОЛЕКСАНДРА ОПАНАСОВИЧА ПОТЕБНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано граматичні нотатки О. О. Потебні, що описують функціювання у слов’янських мовах, зокрема у слов’янському фольклорному дискурсі, морфологічних дефіснооформлених біномів. Морфологічними біномами називаємо дефіснооформлені утворення, що складаються з морфологічно рівноправних лексичних елементів. Вчені розглядають морфологічні біноми як один з різновидів гендіадісу – фігури, що називає цілісне поняття, яке створюється поєднанням двох лексем. Зазначено, що дефісний гендіадіс стає підґрунтям формування у різних дискурсах метафоричних та метонімічних значень низки конструктів, а також плеоназму, гіперсеми, синонімічних і антонімічних сполук. The publication analyzes O. O. Potebna's grammatical notes describing the functioning of morphological hyphenated binomials in Slavic languages, in particular in Slavic folklore discourse. Morphological binomials we call hyphenated formations consisting of morphologically equal lexical elements. Scientists consider morphological binomials as one of the varieties of gendiadis - a figure that names a whole concept that is created by combining two lexemes. It is noted that the hyphen gendiadis becomes the basis for the formation in various discourses of metaphorical and metonymic meanings of a number of constructs, as well as pleonasms, hypersemes, synonymous and antonymous compounds.
Опис
Ключові слова
фольклорний дискурс, гендіадіс, морфологічні біноми, граматика, Потебня О. О., folklore discourse, gendiadis, morphological binomials, grammar, O. O. Potebnia
Цитування
Скоробогатова О. О. Гендіадіс і дефісні біномні утворення у граматичних нарисах Олександра Опанасовича Потебні / О. О. Скоробогатова, І. Є. Піскунов // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 112–114.