«ЖІНОЧЕ», «ФЕМІНІСТСЬКЕ», «ФЕМІННЕ»: КОНЦЕПТ / АРХЕТИП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Образ жінки є формою соціалізації, оскільки вона завжди була прикладом і зразком для наслідування. Місце жінки в суспільстві почало змінюватися протягом 20-го століття. Це знайшло своє відображення в літературі, внаслідок чого у літературознавстві сформувалася школа жіночих студій. Наукова проблема зосереджується на інструментарії та дослідницькій методології, які будуть адекватними для аналізу жіночих образів у літературі. Метою наукового дослідження є удосконалення методології жіночих студій шляхом її поглиблення. Вважаємо, що при дослідженні жіночих образів доречно виокремлювати архетипи Афіни, Артеміди, Гестії у «феміністському» концепті; Гери, Деметри, Персефони у «жіночому» концепті; та Афродіти у «фемінному» концепті. Це дозволить висвітлити внутрішні психологічні проблеми, конфлікти та прагнення жінки, які мають вікові онтологічні корені і є частиною культурного несвідомого, що усвідомлюється сьогодні. Це допоможе встановити вічне і тимчасове, постійне і мінливе. Ми пропонуємо поєднати методологічні засади Т. Мой та психіатричні спостереження Дж.-Ш. Болєн: концепти «фемінне», «феміністське», «жіноче» з архетипами «алхімічного», «незайманого», «уразливого», щоб відшукати корені проблем в свідомості та підсвідомості літературних героїнь, що допоможе з᾽ясувати картину світу та ментальність грамотного читача, який вміє вловлювати месиджи від письменника. The image of a woman is a form of socialization because it has always been an example and role model. The place of women in the community began to change during the 20-century. This was reflected in literature, as a result of which a school of Women’s Studies was formed in literary criticism. The scientific problem focuses on tools and research methodology that will be adequate for the analysis of female images in literature. The purpose of scientific research is to improve the methodology of Women’s Studies by its deepening. We consider that in the study of female images it is appropriate to distinguish the archetypes of Athena, Artemis, Hestia in the “feminist” concept; Hera, Demeter, Persephone in the female" concept; and Aphrodite in the “feminine” concept. This will highlight the inner psychological problems, conflicts and aspirations of women, which have age-long ontological roots and are part of the cultural unconscious that is realized today. This will help to establish the eternal and the temporary, the permanent and the changing. We propose to combine the methodological principles of T. Moi and psychiatric observations of J.-Sh. Bolen: concepts “feminine”, “feminist”, “female” with archetypes of “alchemical”, “virgin”, “vulnerable” to find the roots of problems in the minds and subconscious of literary heroines, which will help to clarify world mapping and mentality of a literate reader who is able to capture messages from the writer.
Опис
Ключові слова
Т. Мой, Дж.-Ш. Болєн, архетип, жіноче, феміністське, фемінне, художній образ, ідея, Т. Моi, J.-Sh. Bolen, archetype, female, feminist, feminine, artistic image, idea
Цитування
Криворучко С. К. "Жіноче", "феміністське", "фемінне": концепт / архетип / С. К. Криворучко, І. В. Разуменко // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 165–170.