Personality oriented system of strengthening of students' physical, psychic and social-moral health

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Purpose: to work out content of individualized trainings, permitting to correct deviations in different aspects of physical, psychic and social-moral health of higher educational establishments’ students. Material: in experiment 105 boy students of 20-24 years’ age participated. All students gave conscious consent to participate in experiment. The trainings were practiced 4 times a week, 45 minutes each. Results: it is interesting that change of different personality’s features is rather long process, which in some aspects resist to changes. We showed approaches to training vitally important skills and abilities, required for adaptation to modern social cultural medium; to the simplest techniques of organization of independent health related physical culture trainings; to means of health strengthening, formation of knowledge on health related physical culture. We developed personality-oriented system of formation of psychic and socialmoral health. Conclusions: the worked out approach permits to achieve real positive psychic and socially important qualities of student’s personality during one academic year. Мета: Розробити зміст індивідуалізованих тренувальних занять, що дозволяють коригувати відхилення в різних аспектах фізичного, психічного і соціально-морального здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Матеріал: В експерименті брали участь 105 студентів (юнаки, вік 20-24 роки). Всі студенти дали інформовану згоду на участь в експерименті. Заняття проводилися по 4 рази в тиждень по 45 хвилин кожне. Результати: Звертає на себе увагу той факт, що зміна різних якостей особистості - досить тривалий процес, що трудно піддається змінам. Показані підходи до навчання: життєво важливих навичок і вмінь, необхідних для адаптації в сучасному соціокультурному середовищі; найпростішим прийомам організації самостійних занять оздоровчою фізичною культурою; способам зміцнення здоров’я, формування знань з оздоровчої фізичної культури. Розроблена особистісно-орієнтована система формування фізичного, психічного і соціально-морального здоров’я. Висновки: розроблений підхід дозволяє протягом одного навчального року домагатися реальних позитивних змін психічних і соціально-значущих якостей особистості студентів. Цель: Разработать содержание индивидуализированных тренировочных занятий, позволяющих корректировать отклонения в различных аспектах физического, психического и социально-нравственного здоровья студентов высших учебных заведений. Материал: В эксперименте принимали участие 105 студентов (юноши, возраст 20-24 года). Все студенты дали информированное согласие на участие в эксперименте. Занятия проводились по 4 раза в неделю по 45 минут каждое. Результаты: Обращает на себя внимание тот факт, что изменение различных качеств личности - достаточно длительный и не во всем поддающийся изменениям процесс. Показаны подходы к обучению: жизненно важным навыкам и умениям, необходимым для адаптации в современной социокультурной среде; простейшим приемам организации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой; способам укрепления здоровья, формирования знаний по оздоровительной физической культуре. Разработана личностно-ориентированная система формирования физического, психического и социально-нравственного здоровья. Выводы: разработанный подход позволяет в течение одного учебного года добиваться реальных положительных изменений психических и социально-значимых качеств личности студентов.
Опис
Ключові слова
health, physical culture, physical training, psycho-regulation, breathing gymnastic, здоров’я, фізична культура, фізична підготовка, психорегуляція, дихальна гімнастика, здоровье, физическая культура, физическая подготовка, психорегуляция, дыхательная гимнастика
Цитування
Особистісно орієнтована система зміцнення фізичного, психічного і соціально-морального здоров’я студентів / М. Д. Кудрявцев, Ю. А. Копилов, В. А. Кузьмин, О. М. Іонова, Т. С. Єрмакова // Фізичне виховання студентів : зб. наук. пр. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 3. – С. 43–52.