ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ В ХХI СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті обговорюються питання визначення ступіні вивчення проблеми педагогічної діяльності в літературі з педагогіки та психології на сучасному етапі ; визначення особливості педагогічної діяльності викладача. Свідченням високого професіоналізму є формування викладачем педагогічних завдань на основі проблемних ситуацій в педагогічній практиці і знаходити їх вирішення та протилежний вектор осмислення професійної та особистісної абілітації. Сучасному викладачеві необхідно розуміти структуру педагогічної діяльності та її особливості, удосконалювати власні педагогічні вміння та навички для подальшого професійного розвитку, необхідно спрямовувати та стимулювати роботу аудиторії на її самостійну роботу для формування нових вмінь та навичок, формувати впевненість та віру у вирішення поставлених перед ними проблем. Специфіка діяльності вимагає від викладача постійної зміни видів роботи і, в той же час, повернення до них. Діяльність викладача має велике значення у формуванні національної свідомості і духовної культури, що є актуальним у наш час. На сучасному етапі викладач повинен поєднувати у собі роль: лектора (передавати знання), вихователя (здійснювати всебічний розвиток студента), дослідника (розробляти нові проблеми в своїй галузі), консультанта (допомагати учням орієнтуватись в розмаїтті існуючої інформації). Саме у процесі реалізації функцій педагогічної діяльності вирішуються такі завдання: проектування (розробка та формування цілей навчального курсу), конструювання (підбір матеріалу з урахуванням здібностей студентів), організація (використання педагогічних методів та форм в процесі навчання), соціально-психологічне регулювання (заохочення студентів до постановки проблемних питань), рефлексія (власна оцінка результативності, продуктивності учнів та саморозвиток). У наш час перед вищими навчальними закладами стоїть нове завдання: підготовка фахівця який здатен швидко реагувати на зміни в соціальному та економічному середовищі, адаптувати до новостворених умов власну професійну діяльність. Виконувати таке державне замовлення можуть лише професійно-мобільний професорсько-викладацький склад вищої школи. Сучасний викладач повинен володіти сукупністю знань, що дадуть йому змогу подивитися на педагогічну діяльність через призму інноваційних методів навчання. В статье обсуждаются вопросы определения ступени изучения проблемы педагогической деятельности в литературе по педагогике и психологии на современном этапе ; определение особенности педагогической деятельности преподавателя. Свидетельством высокого профессионализма является формирование преподавателем педагогических задач на основе проблемных ситуаций в педагогической практике и находить их решения и противоположный вектор осмысления профессиональной и личностной абилитации. Современному преподавателю необходимо понимать структуру педагогической деятельности и ее особенности, совершенствовать собственные педагогические умения и навыки для дальнейшего профессионального развития, необходимо направлять и стимулировать работу аудитории на ее самостоятельную работу для формирования новых умений и навыков, формировать уверенность и веру в решение поставленных перед ними проблем. Специфика деятельности требует от преподавателя постоянной смены видов работы и, в то же время возвращение к ним. Деятельность преподавателя имеет большое значение в формировании национального сознания и духовной культуры, что является актуальным в наше время. На современном этапе преподаватель должен сочетать в себе роль: лектора (передавать знания), воспитателя (осуществлять всестороннее развитие студента), исследователя (разрабатывать новые проблемы в своей отрасли), консультанта (помогать учащимся ориентироваться в разнообразии существующей информации). Именно в процессе реализации функций педагогической деятельности решаются следующие задачи: проектирование (разработка и формирование целей учебного курса), конструирование (подбор материала с учетом способностей студентов), организация (использование педагогических методов и форм в процессе обучения), социально-психологическое регулирование (поощрения студентов к постановке проблемных вопросов), рефлексия (собственная оценка результативности, продуктивности учащихся и саморазвитие). В наше время перед высшими учебными заведениями стоит новая задача: подготовка специалиста который способен быстро реагировать на изменения в социальной и экономической среде, адаптировать к новым условиям собственную профессиональную деятельность. Выполнять такой государственный заказ могут только профессионально-мобильный профессорско-преподавательский состав высшей школы. Современный преподаватель должен владеть совокупностью знаний, которые дадут ему возможность посмотреть на педагогическую деятельность через призму инновационных методов обучения. The article discusses issues of determining the stage of studying the problem of teaching activities in the literature on pedagogy and psychology at the present stage ; the defining features of pedagogical activity of the teacher. Evidence of high professionalism is the formation of a teacher of pedagogical problems on the basis of problem situations in teaching practice and find solutions for them and the opposite vector of reflection on personal and professional habilitation. Modern teacher must understand the structure of pedagogical activity and its features, to improve their own pedagogical skills for further professional development, it is necessary to guide and stimulate the audience on its independent work to develop new skills, generate confidence and faith in the solution to their problems. The specificity of the activity requires from the teacher constant change of work and, at the same time return to him. Activity of the teacher is of great importance in the formation of national consciousness and spiritual culture, which is relevant in our time. At the present stage the teacher should combine the role of lecturer (to transfer knowledge), educator (to carry out comprehensive development of the student), researchers (develop new problems in the industry), consultants (to help students navigate the variety of existing information). It is in the process of implementation of the functions of pedagogical activity the following tasks: design (and development of training course objectives), design (selection of material depending on the abilities of the students), organization (the use of teaching methods and forms in the process of learning), socio-psychological control (encourage students to formulation of problematic issues), reflection (self-evaluation of performance, productivity and personal development of students). Nowadays the higher education institutions have a new goal: to train a specialist who is able to respond quickly to changes in the social and economic environment, to adapt to the new conditions of their own professional activities. To perform a state order can only to professional mobile teaching staff of higher school. The modern teacher must possess a body of knowledge that will give him the opportunity to look at educational activities through the prism of innovative teaching methods.
Опис
Ключові слова
педагогічна діяльність, викладачі ХХI століття, удосконалення педагогічної майстерності, професійний розвиток, студентські роботи, педагогическая деятельность, преподаватели ХХІ века, совершенствование педагогического мастерства, профессиональное развитие, студенческие работы, teaching activities, teachers of the twenty-first century, improvement of pedagogical skills, professional development, student work
Цитування
Сопельняк А. С. Особливості педагогічної діяльності викладачів в ХХІ столітті / А. С. Сопельняк // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 223–225.