МУЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА ОЧИМА КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На компаративній основі проаналізовано нормативно-правову базу музичного розвитку дітей дошкільного віку в Україні та Китайській Народній Республіці, а також науково-теоретичні й методичні праці, які характеризують процес музичного виховання в закладах дошкільної освіти обох країн. З’ясовано, що музичне виховання і в Україні, і в Китаї визнаються складником мистецької освіти й естетичного виховання та, відповідно, важливими чинниками всебічного розвитку особистості дитини дошкільного віку. Виявлено, що метою і результатом музичного розвитку в Україні можна визнати виховання музикальності – специфічного комплексу музичних здібностей (емоційна чутливість до музики, метро-ритмічне відчуття, звуковисотний слух, ладове відчуття або ладо-тональний слух, музичну пам’ять). У Китаї останнім часом превалює підхід, заснований на теорії множинного інтелекту Г. Гарднера, згідно з яким результатом музичного розвитку є музичний інтелект особистості. Водночас, прояви музичного інтелекту цілком співвідносні з музичними здібностями і передбачають наявність чутливості до метро-ритму, ладу, тембру та звуковисотної будови мелодії, уміння розпізнавати та наспівувати прості пісні (музична пам’ять), відтворювати ритм тощо. Показано, що схожими є і погляди українських і китайських педагогів-музикантів на провідні види музичної діяльності дітей у закладах дошкільної освіти (слухання й аналіз музики, співи, музично-ритмічні рухи, гра на елементарних музичних інструментах і в Китаї окремо музичні ігри, що в Україні найчастіше входять до складу музично-ритмічних рухів). При цьому всі види музичної діяльності взаємопов’язані і в сукупності мають сприяти всебічному гармонійному розвиткові дитини дошкільного віку. Виявлено, що певні розбіжності спостерігаються в поглядах педагогів-музикантів двох країн на природу музичних здібностей/складників музичного інтелекту: українські науковці виходять з переконання про розвиток музичних здібностей на основі вроджених задатків у процесі цілеспрямованої музичної діяльності під керівництвом дорослих; натомість китайські колеги вважають музичні здібності, усвідомлення формальної краси, а також інтуїтивне відчуття прекрасного в музиці вродженими особистісними феноменами. Зроблено припущення, що окреслені розбіжності можуть спричинювати відмінності в практиці мистецької, зокрема, музичної освіти. On a comparative basis, the regulatory and legal basis of musical development of preschool children in Ukraine and the People's Republic of China, as well as scientific-theoretical and methodological works that characterize the process of musical education in preschool education institutions of both countries, are analyzed. It was found that musical education in both Ukraine and China is recognized as a component of art education and aesthetic education and, accordingly, important factors in the comprehensive development of the personality of a preschool child. It was revealed that the goal and result of musical development in Ukraine can be recognized as the education of musicality – a specific complex of musical abilities (emotional sensitivity to music, metro-rhythmic feeling, pitch hearing, modal feeling or modal-tonal hearing, musical memory). In China, the approach based on the theory of multiple intelligences of H. Gardner, according to which the result of musical development is the musical intelligence of the individual, has recently prevailed in China. At the same time, the manifestations of musical intelligence are fully correlated with musical abilities and involve the presence of sensitivity to metro-rhythm, mode, timbre and pitch structure of the melody, the ability to recognize and sing simple songs (musical memory), reproduce the rhythm, etc. It is shown that the views of Ukrainian and Chinese music educators on the leading types of musical activities of children in preschool education institutions are similar (listening and analyzing music, singing, musical and rhythmic movements, playing elementary musical instruments and, in China, musical games separately, which in In Ukraine, they are most often part of musical and rhythmic movements). At the same time, all types of musical activities are interrelated and should collectively contribute to the comprehensive harmonious development of a preschool child. It was revealed that certain differences are observed in the views of music educators of the two countries on the nature of musical abilities/components of musical intelligence: Ukrainian scientists proceed from the belief that musical abilities are developed on the basis of innate abilities in the process of purposeful musical activity under the guidance of adults; instead, Chinese colleagues consider musical ability, an awareness of formal beauty, and an intuitive sense of the beautiful in music to be innate personality phenomena. It is assumed that the outlined disagreements may cause differences in the practice of art, in particular, music education.
Опис
Ключові слова
музикальність, музичні здібності, музичний інтелект, види музичної діяльності, педагоги-музиканти, нормативна база, musicality, musical abilities, musical intelligence, types of musical activity, teacher-musicians, regulatory framework
Цитування
Чжан Хао. Музичний розвиток дошкільника очима китайських та українських педагогів / Чжан Хао // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 56. – С. 83–107.