РОЗРОБКА ЗМІСТОВНО-МЕТОДИЧНОГО НАПОВНЕННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «МАТЕМАТИКА 5»

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі проаналізувано теоретичні, цифрові та методичні аспекти розробки змістовно-методичного наповнення дистанційного курсу з математики, та експериментально перевірено його ефективність для вдосконалення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час дистанційного навчання п’ятикласників. Досліджено організацію процесу навчання математики у закладах загальної середньої освіти під час дистанційного навчання. Розроблено змістовно-методичне наповнення для дистанційного курсу з математики для п’ятикласників; ця робота може бути використана вчителями для удосконалення якості освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти під час дистанційного навчання. Опрацьовано та систематизовано відомості щодо розробки змістовно-методичного наповнення на уроках математики при підготовці учнів 5-х класів у закладах загальної середньої освіти під час дистанційного навчання. The paper analyses the theoretical, digital and methodological aspects of developing the content and methodological content of a distance learning course in mathematics, and experimentally tested its effectiveness for improving the educational process in general secondary education institutions in the course of distance learning of fifth-graders. The organisation of the learning process in of mathematics in general secondary education institutions during distance learning. the organisation of the process of teaching mathematics in general secondary education institutions during distance learning. The content and methodological content for a distance learning course in mathematics for fifth graders has been developed. for fifth graders; this work can be used by teachers to improving the quality of the educational process in general secondary education institutions during distance learning. The data on the development of the content of the course have been processed and systematised information on the development of content and methodological content at mathematics lessons in the preparation of 5th grade students in general secondary education institutions in distance learning.
Опис
Ключові слова
навчання, математика, НУШ, дистанційний курс, змістовно-методичне, 5 клас, education, mathematics, NUS, distance course, math content, 5th grade
Цитування
Потапова Т. В. Розробка змістовно-методичного наповнення для дистанційного курсу "Математика 5" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / Т. В. Потапова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 88 с. : табл. + дод.
Колекції