СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА ПІДЛІТКІВ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянута проблема деформації шлюбно-сімейних цінностей, яка особливо гостро стоїть по відношенню до дітей з неповних сімей, де батьківський приклад має негативний вплив на формування установок молоді. Сучасні статистичні дані свідчать про високий рівень розлучень, особливо серед молоді, що обумовлює проведення системної роботи з формування шлюбно-сімейних цінностей, усвідомленого батьківства в навчальних закладах. Розроблена програма соціально-педагогічної діяльності з формування усвідомленого батьківства підлітків з неповних сімей в установі загальної середньої освіти може бути використана в роботі психологічної служби установи загальної середньої освіти. В статье рассмотрена проблема деформации брачно-семейных ценностей, которая особенно остро стоит в отношении детей из неполных семей, где родительский пример имеет негативное влияние на формирование установок молодежи. Современные статистические данные свидетельствуют о высоком уровне разводов, особенно среди молодежи, что обусловливает проведение системной работы по формированию брачно-семейных ценностей, осознанного отцовства в учебных заведениях. Разработанная программа социально-педагогической деятельности по формированию осознанного отцовства подростков из неполных семей в учреждении общего среднего образования может быть использована в работе психологической службы учреждения общего среднего образования. The article considers the problem of deformation of marriage and family values, which is especially acute for children from single-parent families, where the parental example has a negative impact on the formation of attitudes of young people. Modern statistics shows a high level of divorce, especially among young people, which necessitates a systematic work on the formation of marital and family values, conscious fatherhood in educational institutions. The developed program of socio-pedagogical activity on formation of conscious fatherhood of adolescents from incomplete families in the institution of general secondary education can be used in the work of the psychological service of the institution of general secondary education.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, батьківство, підлітки, неповні сім'ї, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, отцовство, подростки, неполные семьи, студенческие работы, socio-pedagogical activities, paternity, teenagers, single-parent families, student work
Цитування
Кулакова А. О. Соціально-педагогічна діяльність з формування усвідомленого батьківства підлітків з неповних сімей у закладах загальної середньої освіти / А. О. Кулакова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 101–104.