ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику представлені всі аспекти фізичного виховання з молодшими школярами, а саме: завдання фізичного виховання у закладах початковій освіти; засоби фізичного виховання та їх характеристика, проаналізована програма з фізичної культури «Нової української школи» для молодших школярів; шляхи реалізації інклюзії дітей з особливими потребами в процесі фізичного виховання; характеристика фізичних якостей та адекватність розвитку певних якостей у здобувачів початкової освіти; розподіл школярів за медичними групами; техніка безпеки до, під час та після уроку; конспект, структура, тривалість і зміст уроку фізичної культури; організація та особливості проведення дистанційних уроків фізичної культури з учнями початкової школи; ранкова гімнастика; руханки; фізкультхвилинки та фізкультпаузи; поняття інтегрованих уроків фізичної культури з іншими предметними дисциплінами; рухливі ігри в приміщенні та на свіжому повітрі; фізкультурні flesh-mobe, cheleng; спортивно-масові заходи; фізкультурні свята; взаємодія з батьками. Матеріал відповідає тематиці дисципліни «Фізичне виховання з методикою навчання» для здобувачів вищої освіти факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The educational and methodological manual presents all aspects of physical education with younger schoolchildren, namely: tasks of physical education in primary education institutions; means of physical education and their characteristics, the physical culture program of the "New Ukrainian School" for younger schoolchildren was analyzed; ways of implementing the inclusion of children with special needs in the process of physical education; the characteristics of physical qualities and the adequacy of the development of certain qualities in students of primary education; distribution of schoolchildren by medical groups; safety techniques before, during and after the lesson; synopsis, structure, duration and content of a physical education lesson; organization and features of remote physical education lessons with primary school students; morning gymnastics; movements; physical education minutes and physical education breaks; the concept of integrated physical education lessons with other subject disciplines; active indoor and outdoor games; physical education flesh-mobe, cheleng; sports and mass events; physical education holidays; interaction with parents. The material corresponds to the topic of the discipline "Physical education with teaching methods" for students of higher education at the Faculty of Elementary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
фізична культура, фізичне виховання, рухливі ігри, початкова школа, дистанційні уроки, фізкультхвилинки, інклюзія, методика навчання, навчально-методичний посібник, physical culture, physical education, mobile games, primary school, distance lessons, physical education minutes, inclusion, teaching method, educational and methodological manual
Цитування
Несен О. О. Фізичне виховання з методикою навчання у закладах початкової освіти [Електронне видання] : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти ф-ту початк. навчання Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / О. О. Несен, А. В. Козлов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, – 191 с. : табл.