НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ, ЩО ВТІЛЮЮТЬ СВОБОДУ ВОЛІ ПРАЦІВНИКА Й РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є характеристика новел правового регулювання випробування при прийнятті на роботу, що втілюють свободу волі працівника й роботодавця як сторін трудового договору. Автором аргументується позиція, що припинення трудового договору на підставі встановленої під час випробування при прийнятті на роботу невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, відбувається внаслідок прояву волі роботодавця. Доводиться, що у питанні припинення трудового договору внаслідок непроходження випробування, доцільно виходити з того, хто встановлює невідповідність займаній посаді чи виконуваній роботі, а отже йому має належати рішення про незадовільне випробування і, як наслідок, саме йому має належати ініціатива на припинення трудового договору з таким працівником. Дана підстава міститься у окремій статті чинного КЗпП України у п. 11 ст. 40, що містить загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. The purpose of the article is to characterize the novelties of the legal regulation of probation for employment, embodying the freedom of will of the employee and the employer as parties to the employment contract. The author argues that the termination of the employment contract on the basis of established, during the probationary period of employment, the employee’s incompatibility with the position to which he was hired, or work performed, is due to the will of the employer. Such a settlement of this issue is justified. After all, the previous mechanism of legal regulation of the consequences of the employment test was based on the erroneous position of the existing agreement of the parties on the employment test as a condition of the employment contract, which concerned the emergence of employment relationships. In the case of termination of the employment contract due to failure to pass the test, it is advisable to proceed from the one who establishes non-compliance with the position or work performed, and therefore he should have a decision on unsatisfactory test and, consequently, he should have the initiative to terminate the employment contract with such an employee. This ground is contained in a separate article of the current Labor Code of Ukraine in paragraph 11 of Article 40, which contains the general grounds for termination of the employment contract at the initiative of the employer.
Опис
Ключові слова
випробування при прийнятті на роботу, воля, свобода волі, працівник, роботодавець, трудовий договір, трудові правовідносини, правове регулювання, tests for employment, will, freedom of will, employee, employer, employment contract, employment relationship, legal regulation
Цитування
Коваленко О. О. Новели правового регулювання випробування при прийнятті на роботу, що втілюють свободу волі працівника й роботодавця як сторін трудового договору / О. О. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 39–43.