Вплив оздоровчої гімнастики цигун на емоційну сферу особистості жінок середнього віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проблема дослідження впливу оздоровчих систем та фізичних практик на психіку людини, зокрема емоційну сферу особистості, її гендерна та вікова специфіка набуває все більшої актуальності та розглядається крізь призму холістичного підходу до вивчення людини в єдності її біологічного, соціального, тілесного та духовного. У дослідженнях науковців підкреслюється роль методів саморегуляції та психічної інтеграції у корекції негативних психічних станів та психологічної реакції на стресову подію. Водночас практично не дослідженим залишається питання особливостей впливу оздоровчої гімнастики цигун на емоційну сферу особистості жінок середнього віку. У проведеному емпіричному дослідженні визначено, що емоційність жінок середнього віку в процесі занять «цигун» розвивається у бік диференційованості, збагачення чутливості, зменшення амплітуди емоційних коливань та зростання стійкості до негативних подразників. Домінуючий тип емоційної реакції на зовнішні стимули має тенденцію до поступового зниження реакцій за дисфоричним типом та за рефрактерним типом за рахунок зростання позитивних реакцій за ейфоричним типом. Встановлено поступове зростання показники емоційних станів самовідчуття, активності, настрою та загального психоемоційного стану, а також, зменшення тривожності у складних та фруструючих життєвих ситуаціях. Загальне самопочуття зазнало позитивної динаміки за рахунок зміни дістимних характеристик самопочуття на гіпертимні. За емоційними станами енергійності, емоційного підйому та піднесення позитивна динаміка зафіксована після дев'яти місяців занять, що показує необхідність довготривалої практики «цигун» задля стабілізації психоемоційного стану як спокійного, енергійного, сповненого почуттям самовпевненості та рішучості. Відмічається розвиток внутришньо особистісних складових емоційного інтелекту жінок середнього віку, що практикують «цигун». Найбільш значущі позитивні зміни загального самопочуття відзначаються після шести місяців занять. Отримані закономірності дозволяють рекомендувати «цигун» як підтримуючий засіб для розвитку емоційної сфери особистості та як один із засобів саморегуляції емоційних станів. The problem of researching the influence of health systems and physical practices on the human psyche, in particular the emotional sphere of the personality, its gender and age specificity is gaining more and more relevance and is considered through the prism of a holistic approach to the study of a person in the unity of his biological, social, physical and spiritual. Research by scientists emphasizes the role of methods of self-regulation and mental integration in correcting negative mental states and the psychological response to a stressful event. At the same time, the issue of the specifics of the impact of qigong health gymnastics on the emotional sphere of the personality of middle-aged women remains practically unexplored. In the conducted empirical research, it was determined that the emotionality of middle-aged women in the process of practicing "qigong" develops towards differentiation, enrichment of sensitivity, a decrease in the amplitude of emotional fluctuations, and an increase in resistance to negative stimuli. The dominant type of emotional reaction to external stimuli tends to gradually decrease reactions of the dysphoric type and refractory type due to the increase of positive reactions of the euphoric type. A gradual increase in indicators of emotional states of wellbeing, activity, mood and general psycho-emotional state was established, as well as a decrease in anxiety in difficult and frustrating life situations. General wellbeing underwent positive dynamics due to the change of dysthymic characteristics of well-being to hyperthymic. In terms of emotional states of energy, emotional uplift and elation, positive dynamics were recorded after nine months of classes, which shows the need for long-term practice of "qigong" in order to stabilize the psycho-emotional state as calm, energetic, full of self-confidence and determination. The development of the internal personal components of the emotional intelligence of middle-aged women who practice "qigong" is noted. The most significant positive changes in general well-being are noted after six months of classes. The obtained patterns allow us to recommend "qigong" as a supportive tool for the development of the emotional sphere of the individual and as one of the means of self-regulation of emotional states.
Опис
Ключові слова
емоційна сфера особистості, оздоровча гімнастика цигун, жінки, середній вік, емоційні стани, емоційні якості, емоційний інтелект, холістичний підхід, emotional sphere of personality, qigong health gymnastics, women, middle age, emotional states, emotional qualities, emotional intelligence, holistic approach
Цитування
Філімонова В. В. Вплив оздоровчої гімнастики цигун на емоційну сферу особистості жінок середнього віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. В. Філімонова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 70 с.
Колекції