АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто складнощі адаптаційного періоду у соціумі для позитивної соціалізації дітей, зокрема молодшого дошкільного віку, пов’язані з їхньою нездатністю або невмінням приймати соціальні правила і норми, виконувати соціальні ролі, знаходити орієнтири для вибору стратегії поведінки у групі ровесників, недостатньою сформованістю у них навичок безконфліктного спілкування з однолітками та з дорослими. В статье рассмотрены сложности адаптационного периода в социуме для позитивной социализации детей, в частности младшего дошкольного возраста, связанные с их неспособностью или неумением принимать социальные правила и нормы, выполнять социальные роли, находить ориентиры для выбора стратегии поведения в группе сверстников, недостаточной сформированностью у них навыков бесконфликтного общения со сверстниками и со взрослыми. The article deals with the difficulties of the adaptation period in the society for the positive socialization of children, in particular in the early preschool age, associated with their inability or inability to accept social rules and norms, to perform social roles, to find guidelines for choosing behavior strategies in a peer group, insufficient formation of conflict-free communication skills with peers and with adults.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, соціальні працівники, соціалізація дитини, магістерські роботи, дошкольное образование, социальные работники, социализация ребенка, магистерские работы, pre-school education, social workers, socialization of the child, master's work
Цитування
Коломієць Т. О. Актуальність підготовки майбутніх соціальнних працівників до роботи з адаптації дітей молодшого дошкільного віку в закладі дошкільної освіти / Т. О. Коломієць // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 57–58.