ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorБарабаш, А. Т.
dc.date.accessioned2024-02-09T11:06:13Z
dc.date.available2024-02-09T11:06:13Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційному дослідженні розглянуто сутність, напрями, форми та методи взаємодії школи та сім’ї в умовах інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, які надаються державою і ґрунтуються на принципах недискримінації, урахуванні різноманітності індивіда, ефективному включенні та активному участі всіх осіб у навчальному процесі. Встановлено, що психолого-педагогічна співпраця школи та батьків дітей із особливими освітніми потребами спрямована на підтримку розвитку та уникнення негативних наслідків. Напрямами взаємодії школи та сім'ї в інклюзивній освіті є залучення батьків до шкільного життя, узгодженість у підходах до дитини, підтримку в складних ситуаціях та інформування про освітній процес. Співпраця між школою та сім'єю в інклюзивній освіті спрямована на підтримку взаємодії в сім'ї та особистісний розвиток дитини шляхом аналізу ситуації та використання ресурсів. Формами організації взаємодії школи та сім’ї в умовах інклюзивної освіти є загальна, типова та індивідуальна співпраця. Розглянуто методи співпраці між школою та батьками дітей з ООП – ігрова терапія, сімейна терапія та психорегулювальні тренування. Ігротерапія - метод психотерапії через ігровий вплив, який дозволяє дітям та дорослим «прожити» ситуації у грі з підтримкою дорослих, не намагаючись змінювати їхню особистість. Сімейна терапія спрямована на корекцію міжособистісних відносин і усунення емоційних і поведінкових розладів у родині, залучаючи всіх членів сім'ї в процес роботи над проблемами. Психорегулювальні тренування полегшують комунікацію, зменшують стрес і підвищують самосвідомість дітей та їх батьків, сприяють успішній інклюзивній освіті. The qualification study considered the essence, directions, forms and methods of interaction between school and family in the conditions of inclusive education. Inclusive education is a system of educational services provided by the state and based on the principles of non-discrimination, consideration of individual diversity, effective inclusion and active participation of all persons in the educational process. It has been established that psychological and pedagogical cooperation between the school and parents of children with special educational needs is aimed at supporting development and avoiding negative consequences. The directions of interaction between the school and the family in inclusive education are the involvement of parents in school life, consistency in approaches to the child, support in difficult situations and information about the educational process. Cooperation between school and family in inclusive education is aimed at supporting interaction in the family and personal development of the child by analyzing the situation and using resources. Forms of organization of interaction between school and family in the conditions of inclusive education are general, typical and individual cooperation. The methods of cooperation between the school and parents of children with special educational needs are considered – play therapy, family therapy and psycho-regulatory training. Play therapy is a method of psychotherapy through game influence, which allows children and adults to «live» situations in a game with the support of adults, without trying to change their personality. Family therapy is aimed at correcting interpersonal relationships and eliminating emotional and behavioral disorders in the family, involving all family members in the process of working on problems. Psycho-regulatory training facilitates communication, reduces stress and increases the self-awareness of children and their parents, and contributes to successful inclusive education.
dc.identifier.citationБарабаш А. Т. Форми взаємодії школи та сім’ї в умовах інклюзивної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. Т. Барабаш ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 84 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13863
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінклюзивна освіта
dc.subjectвзаємодія
dc.subjectпсихолого-педагогічний супровід
dc.subjectшкола
dc.subjectсім’я
dc.subjectinclusive education
dc.subjectinteraction
dc.subjectpsychological and pedagogical support
dc.subjectschool
dc.subjectfamily
dc.titleФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativeFORMS OF INTERACTION BETWEEN SCHOOL AND FAMILY IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION
dc.typeOther
Файли
Колекції