ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою наукової статті є дослідження проблем, що виникають під час застосування рішень Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві, та визначення способів їх вирішення. У статті проаналізовано наукові підходи вчених щодо правового типу рішень ЄСПЛ. Визначено, що основні проблеми, які виникають під час застосування практики ЄСПЛ у процесі розгляду та вирішення справ в адміністративних судах пов’язані з недоступністю рішень ЄСПЛ, ухвалених проти інших держав, через відсутність їхніх перекладів, неоднаковим розумінням правового типу рішень ЄСПЛ як серед науковців, так і серед практичних працівників, відсутністю належного рівня правової культури та навичок застосування практики ЄСПЛ серед суддів. Автор статті дійшов висновку, що вирішення зазначених проблем потребує невідкладних заходів з боку держави, зокрема створення спеціального реєстру офіційно перекладених рішень Європейського суду, проведення роз’яснювальної роботи щодо використання практики ЄСПЛ з боку вищих судових інстанцій, подальшої оптимізації адміністративно процесуального законодавства, що дозволить досягти прогресивних змін у застосуванні рішень ЄСПЛ в адміністративному судочинстві України. Целью научной статьи является исследование проблем, возникающих при применении решений Европейского суда по правам человека в административном судопроизводстве и определение путей их решения. В статье проанализированы научные подходы ученых относительно правовой природы решений ЕСПЧ. Определено, что основные проблемы, которые возникают в процессе применения практики ЕСПЧ при рассмотрении дел в административных судах, связаны с недоступностью решений ЕСПЧ, принятых против других государств, из-за отсутствия их переводов, неодинаковым пониманием правовой природы решений ЕСПЧ как среди ученых, так и среди практических работников, отсутствием должного уровня правовой культуры и навыков применения практики ЕСПЧ среди судей. Автор статьи пришел к выводу, что решение указанных проблем требует принятия неотложных мер со стороны государства, в частности создания специального реестра официально переведенных решений Европейского суда, проведения разъяснительной работы по использованию практики ЕСПЧ со стороны высших судебных инстанций, дальнейшей оптимизации административно-процессуального законодательства, что позволит достичь прогрессивных изменений в применении решений ЕСПЧ в административном судопроизводстве Украины. The purpose of the scientific article is to research the problems that arise during the application of the decisions of the European Court of Human Rights in the administrative judicial procedure and to outline ways to solve them. The scientific approaches to the legal nature of the European Court of Human Rights are analyzed. The main problems that arise in the application of the case law of the ECHR during the consideration and resolution of cases in administrative courts are related to the inaccessibility of the ECHR decisions against other states due to lack of translations, different understanding of the legal nature of the ECHR decisions both among scientists and among practitioners, the lack of an appropriate level of legal culture and skills in applying the ECHR practice among judges are identified. The author of the article came to the conclusion that the solution of these problems requires the need of urgent action by the state, in particular, the creation of a special register of officially translated decisions of the European Court, raising awareness of the use of the ECHR practice by the higher courts, further optimization of the administrative procedural legislation, which will make it possible to achieve progressive changes in the application of decisions of the ECHR in the administrative judicial procedure of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Європейський суд з прав людини, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, судовий прецедент, адміністративне судочинство, Европейский суд по правам человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, административное судопроизводство, судебный прецедент, the European Court of Human Rights, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, legal precedent, administrative judicial procedure, judicial precedent
Цитування
Задихайло О. А. Деякі проблеми застосування рішень Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві України / О. А. Задихайло // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Право. – 2021. – Вип. 33. – С. 15–22.