Global trends in the development of financial relations in "State - higher education" system

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
The article considers the conditions of cost effectiveness in support of the education system. Alternative measures of financial support of higher education institutions of foreign countries and Ukraine. В статті розглянуто умови ефективності витрат на підтримку системи освіти. Альтернативні заходи фінансової підтримки закладів вищої освіти зарубіжних країн та України. В статье рассмотрены условия эффективности затрат на поддержку системы образования. Альтернативные меры финансовой поддержки высших учебных заведений зарубежных стран и Украины.
Опис
Ключові слова
state, foreign countries, resource, financing, master's work, держава, зарубіжні країни, ресурси, фінансування, магістерські роботи, государство, зарубежные страны, ресурсы, финансирование, магистерские работы
Цитування
Tkachenko V. Global trends in the development of financial relations in "State - higher education" system / V. Tkachenko, V. V. Soliar // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин : економічні та політичні аспекти : у 2-х ч. : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 7-8 груд. 2018 р. / Ужгород. нац. ун-т ; за заг. ред. М. М. Палінчак та ін. – Ужгород : Гельветика, 2018. – Ч. 2. – С. 82–85.