ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У МОЛОДІ

dc.contributor.authorГаркавець, С. О.
dc.date.accessioned2024-02-29T15:44:27Z
dc.date.available2024-02-29T15:44:27Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено показники роботи зорової сенсорної системи у осіб різного віку та їх зміни після роботи за комп’ютером та після розслаблюючих вправ та пальмінгу. Серед усіх сенсорних систем зорова найінформативніша. За підрахунками вчених, близько 90 % усієї інформації про зовнішній світ ми отримуємо завдяки зору. Він забезпечує сприйняття різноманітних предметів, їхнього кольору, форми, величини відстані до них, взаємного розташування у просторі, рухів живих та неживих тіл. Отримані результати дослідження доповнюють і розширюють сучасні відомості щодо функціонального стану зорової сенсорної системи у підлітків та молоді, а також сучасні відомості про ризик формування захворювань сенсорної системи у дітей та підлітків. Обґрунтовано виявлені закономірності впливу втомлюючого фактора (робота з візуальною інформацією на комп’ютері, виконання спеціальних вправ). Отримані результати дослідження можна використати, як основу для розробки профілактичних програм для покращення результативності та з метою профілактики порушень роботи зорової сенсорної системи у дітей та підлітків. Виявлені особливості показників зорової сенсорної системи у підлітків треба включати в зміст тем програм навчальних дисциплін та враховувати при підготовці, організації занять фізичною культурою. Дослідження доповнюють уявлення про вікові особливості роботи зорової сенсорної системи. In the qualifying work, the performance indicators of the visual sensory system in people of different ages and their changes after working at the computer and after relaxing exercises and palming were investigated. Among all sensory systems, vision is the most informative. According to scientists' calculations, about 90% of all information about the outside world we receive thanks to sight. It provides perception of various objects, their color, shape, distance to them, mutual location in space, movements of living and inanimate bodies. The obtained results of the study complement and expand current information on the functional state of the visual sensory system in adolescents and young people, as well as current information on the risk of developing diseases of the sensory system in children and adolescents. The regularities of the influence of the tiring factor (working with visual information on the computer, performing special exercises) were found to be reasonable. The results obtained the research can be used as a basis for the development of preventive programs to improve performance and to prevent disorders of the visual sensory system in children and adolescents. The identified features of the indicators of the visual sensory system in adolescents should be included in the content of the topics of the programs of educational disciplines and taken into account during the preparation and organization of physical education classes. The research adds to the understanding of the age-related features of the visual sensory system. ​
dc.identifier.citationГаркавець С. О. Дослідження психофізіологічних показників у молоді : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / С. О. Гаркавець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2023. – 49 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14179
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectзорова сенсорна система
dc.subjectпсихофізіологія
dc.subjectпорушення зору
dc.subjectvisual sensory system
dc.subjectpsychophysiology
dc.subjectvisual impairment
dc.titleДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У МОЛОДІ
dc.title.alternativeSTUDY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS IN YOUNG PEOPLE
dc.typeOther
Файли
Колекції