Теорія виховання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено тезисний виклад лекційного матеріалу, розробки практично-семінарських занять і зміст самостійної роботи студентів з курсу "Педагогіка. Теорія виховання". Наведено приклади завдань об'єктивного контролю та самоконтролю знань із тем як аудиторної, так і самостійної роботи. В пособии представлено тезисное изложение лекционного материала, разработки практических семинарских занятий и содержание самостоятельной работы студентов по курсу "Педагогика. Теория воспитания". Приведены примеры задач объективного контроля и самоконтроля знаний по тем как аудиторной, так и самостоятельной работы.The manual presents a summary of the lecture material, the development of practical seminars and the content of students' independent work in the course "Pedagogy. Theory of Education". Examples of tasks of objective control and self-control of knowledge in the topics of both classroom and independent work are given.
Опис
Ключові слова
виховний процес, педагогічна майстерність вчителя, педагогічне спілкування, принципи виховання, форми і методи виховання, учнівський колектив, родинне виховання, воспитательный процесс, педагогическое мастерство учителя, педагогическое общение, принципы воспитания, формы и методы воспитания, ученический коллектив, семейное воспитание, educational process, teacher pedagogical skill, pedagogical communication, principles of education, forms and methods of education, student collective, family education
Цитування
Башкір О. І. Теорія виховання : навч.-метод. посіб. / О. І. Башкір ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [Мітра], 2016. – 96 с.