РЕЦЕПЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ Г. СКОВОРОДИ У ТВОРЧОСТІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню реалізації філософії свободи, ідеї «сродної праці» Г. Сковороди в історичній романістиці П. Загребельного. Сковородинівська концепція свободи, поняття «сродної праці», пов᾽язані з ідеями реабілітації самоцінності людини, потребує нових досліджень і наукового осмислення з урахуванням контексту нинішньої доби, що й зумовлює актуальність порушеної в статті проблематики. Мета студії – простежити рецепцію філософських ідей (філософії свободи, учення «сродної праці») Г. Сковороди в історичних романах П. Загребельного «Диво», «Я, Богдан (Сповідь у славі)», «Тисячолітній Миколай». Завдання статті – проаналізувати проєкцію сковородинівської ідеї свободи в історичних романах П. Загребельного на образи Богдана Хмельницького («Я, Богдан (Сповідь у славі)»), Миколая Сміяна («Тисячолітній Миколай»); розкрити засадниче поняття про «сродну працю» оприявлене в образах Сивоока («Диво»), Миколая Сміяна, професора Черкаса, українського народу («Тисячолітній Миколай»). У роботі реалізовано поєднання істориколітературного й порівняльно-історичного методів, застосовано аналітично-описовий підхід, який полягає в підборі, систематизації й аналізі матеріалу. Характерна для козацької доби візія свободи, а також української історії як безугавної борні за свободу знаходить своє тлумачення в романі П. Загребельного. Роман «Я, Богдан (Сповідь у славі)» П. Загребельного – інтепретація постаті Богдана Хмельницького як виразника й засновника української нації на шляхах визвольної війни за свободу, що вкладається в сковородинівську модель «батька вольності». Прагнення до свободи: особистої, релігійної, національної для головного героя роману П. Загребельного «Тисячолітній Миколай» є визначальною рисою характеру. Миколай є виразником тисячолітніх прагнень народу до незалежності на різних історичних етапах. Персонаж твору репрезентує авторську концепцію про типи національного характеру українців: смердів, козаків, гайдамаків. Ідея «сродної праці» виразно простежується в образі будівничого Сивоока в історичному романі «Диво» П. Загребельного, який розвинув свій хист, пройшовши довгий шлях у пошуках гармонії барв і праці на благо. Інтерпретація сковородинівської ідеї «сродної праці» в романі «Тисячолітній Миколай» полягає в тому, що це не просто природжене діло для окремої особистості (Микола Сміян, професор Черкас) трудитися на землі, але й дорога до щасливої долі українського народу. Отже, філософія свободи Г. Сковороди мала помітний вплив на історичну романістику П. Загребельного. Виразними втіленнями сковородинівської моделі «свободи як найвищої цінності» виступають герої: Богдан Хмельницький («Я, Богдан»), Миколай («Тисячолітній Миколай»). Ідея «сродної праці» оприявлена в образах Сивоока, будівничого з «Дива», Миколая, професора Черкаса із «Тисячолітнього Миколая». The article is devoted to the study of the realization of the philosophy of freedom, the idea of «kindred work» by H. Skovoroda in the historical novelism of P. Zagrebelny. Skovorodа᾽s concept of freedom, the concept of «kindred work», related to the ideas of rehabilitation of the self-worth of a person, needs new research and scientific understanding taking into account the context of the present age, which determines the relevance of the issues raised in the article. The purpose of the study is to trace the reception of philosophical ideas (philosophy of freedom, the doctrine of «kinship work») by H. Skovoroda in P. Zagrebelny᾽s historical novels «Miracle», «I. Bohdan (Confession in glory)», «Thousandyear-old Mykolay». The task of the article is to analyze the projection of the Skovoroda᾽s idea of freedom in the historical novels of P. Zagrebelny on the images of Bohdan Khmelnytskyi («I, Bohdan (Confession in Glory)»), Mykolay Smian («Thousand-year-old Mykolay»); to reveal the basic concept of «kindred work» manifested in the images of Syvook («Miracle»), Mykolay Smyan, professor Cherkas, the Ukrainian people («Thousand-year-old Mykolay»). The work implements a combination of historical-literary and comparative-historical methods, an analytical-descriptive approach is applied, which consists in the selection, systematization and analysis of material. The vision of freedom characteristic of the cossack era, as well as Ukrainian history as a relentless struggle for freedom, finds its interpretation in P. Zagrebelny᾽s novel. The novel «I Bohdan (Confession in Glory)» by P. Zagrebelny is an interpretation of the figure of Bohdan Khmelnytskyi as an exponent and founder of the Ukrainian nation on the path of the liberation war for freedom, which is included in the model of the «father of freedom» of the Skovoroda᾽s. The desire for freedom: personal, religious, national for the main character of P. Zagrebelny᾽s novel «Thousand-year-old Mykolay» is a defining character trait. Mykolay is an expression of the thousand-year-old aspirations of the people for independence at various historical stages. The character of the work represents the author᾽s concept of the types of national character of Ukrainians: smerdis, cossacks, haydamaks. The idea of «kindred work» can be clearly traced in the image of the construction worker Syvook in the historical novel «Miracle» by P. Zagrebelny, who developed his talent by going a long way in search of harmony of colors and work for the good. The interpretation of the idea of «kindred labor» in the novel «Thousand-year-old Mykolay» by the Skovoroda᾽s idea is that it is not just an innate task for an individual (Mykola Smiyan, professor Cherkas) to work on the land, but also the road to the happy destiny of the Ukrainian people. So, H. Skovoroda᾽s philosophy of freedom had a noticeable influence on the historical novelism of P. Zagrebelny. The heroes: Bohdan Khmelnytskyi («I, Bohdan») and Mykolay («Thousand-year-old Mykolay») are the clear embodiments of the Skovorodinov᾽s model of «freedom as the highest value». The idea of «kinship work» is manifested in the images of Sivook, the construction worker from «Miracle», Mykolay, professor Cherkas from «Thousand-year-old Mykolay».
Опис
Ключові слова
філософія свободи, «сродна праця», історичний роман, месійність, національний характер, philosophy of freedom, «kinship work», historical novel, messianism, national character
Цитування
Нестеренко Н. П. Рецепція філософських ідей Г. Сковороди у творчості П. Загребельного / Н. П. Нестеренко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2022. – Вип. 2 (100). – С. 197–214.