Моделювання науково-педагогічних досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях викладено відомості щодо вивчення навчальної дисципліни «Моделювання науково-педагогічних досліджень». Це сформованість здатності особи розв’язувати складні професійні завдання забезпечення якості навчання і викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, організації експертизи освітньої діяльності, проведення досліджень і впровадження їх результатів в інноваційну практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, у процесі проєктування та організації науково-педагогічного дослідження, представлення його результатів, обробки й інтерпретації одержаних експериментальних даних за допомогою методів математичної статистики. The methodological recommendations provide information on the study of the discipline "Modelling scientific and pedagogical research". It is the formation of personal ability to solve complex professional tasks of quality assurance of learning and teaching, pedagogical support of participants of educational process, organization of expertise of educational activity, conducting research and implementation of its results in innovative practice. are characterized by the uncertainty of conditions and requirements in the process of designing and organizing scientific-pedagogical research, presentation of its results, processing and interpretation of the obtained experimental data using methods of mathematical statistics.
Опис
Ключові слова
науково-педагогічне дослідження, моделювання, науково-дослідницька робота, методичні рекомендації, educational research, Modelling, research paper, methodological guidelines
Цитування
Башкір О. І. Моделювання науково-педагогічних досліджень : метод. рек. до самост. роботи здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спец. 011 Освітні, педагогічні науки / О. І. Башкір, М. Е. Пісоцька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 26 с.