Словесне відтворення почуття заздрості у творі «Дві московки» І. Нечуя-Левицького

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вербалізатори концепту «заздрість» у повісті «Дві московки» І. Нечуя-Левицького. Зазначено, що причини появи заздрості мають загальну підставу: наявність об’єктивних і суб’єктивних суперечностей взаємодії особи і суспільства. Фундаментальна суперечність в системі взаємин, що приводить до заздрості − це суперечність між очікуваними взаєминами і взаєминами з боку інших; суперечності між очікуваними взаєминами і ставленнями до самого себе; суперечності між ставленнями до самого себе і іншого. Письменник майстерно відтворює почуття заздрості, залучаючи різноманітні мовні засоби та прийоми: іменники, дієслова та частки, порівняння і протиставлення. The publication examines verbalizers of the concept of "envy" in the story "Two Muscovites" by I. Nechuy-Levytskyi. It is noted that the reasons for the appearance of envy have a common basis: the presence of objective and subjective contradictions in the interaction of an individual and society. The fundamental contradiction in the system of relationships that leads to envy is the contradiction between expected relationships and relationships from others; contradictions between expected relationships and attitudes towards oneself; contradictions between attitudes towards oneself and others. The writer skillfully reproduces feelings of envy, involving a variety of language devices and techniques: nouns, verbs and particles, comparison and contrast.
Опис
Ключові слова
Нечуй-Левицький І. С., почуття заздрості, вербалізація заздрості в художніх творах, I. S. Nechui-Levytskyi, feelings of envy, verbalization of envy in artistic works
Цитування
Сідаш К. Словесне відтворення почуття заздрості у творі «Дві московки» І. Нечуя-Левицького / К. Сідаш // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 76–78.