МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні матеріали розроблені для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, творчі та проблемні завдання. Methodical materials are developed for applicants of the third (educational and scientific) level of higher education in the field of knowledge 01 Education/Pedagogy specialty 015 Professional education (by specialization) at the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Methodical the recommendations contain an explanatory note, the thematic plan of the discipline, methodological guidelines for organizing independent work, basic concepts for of each topic, questions for self-control of knowledge, creative and problematic tasks.
Опис
Ключові слова
менеджмент, управлінська діяльність, управлінський цикл, ефективність управління, методи стратегічного управлінського аналізу діяльності, професійна освіта, management, management activity, management cycle, management efficiency, methods of strategic management analysis of activity, professional education
Цитування
Ткачов А. С. Менеджмент професійної освіти : метод. рек. для самост. роботи здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищ. освіти / А. С. Ткачов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 27 с.