АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ ЗАПИТІВ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут вищої освіти НАПН України; Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Анотація
В умовах глобалізації та європейської інтеграції вищі навчальні заклади України змушені боротися за вступників. Таким чином, пріоритетом є отримання достовірної актуальної інформації про запити потенційних абітурієнтів, які формують абітурієнтське середовище певної спеціальності / освітньої програми. Освітній моніторинг дозволяє реалізувати це завдання, яке передбачає збір даних за допомогою розроблених інструментів, включаючи Google Forms, охоплюють широке коло респондентів і автоматично створюють базу даних за результатами відповідної інформації. Цей інструмент використовувався для аналізу ринку праці, освітніх послуг та визначити потреби цільової аудиторії з метою розробки магістерських програм для підготовки претендентів спеціальності «Освітні, педагогічні науки». Алгоритм моніторингу включав відбір потенційних груп учасників; складання анкети для конкретної цільоваої аудиторії потенційних заявників та впровадження її на основі етичного кодексу APA; аналіз та узагальнення інформації; коригування та розширення потенційних груп заявників, які формують оточуюче середовище названої спеціальності; та представлення результатів моніторингу у змісті освітніх програм. В условиях глобализации и европейской интеграции высшие учебные заведения Украины вынуждены бороться за абитуриентов. Таким образом, приоритетом является получение достоверной актуальной информации о запросах потенциальных абитуриентов, которые формируют абитуриентских среду определенной специальности / образовательной программы. Образовательный мониторинг позволяет реализовать эту задачу, предусматривающую сбор данных с помощью разработанных инструментов, включая Google Forms, охватывают широкий круг респондентов и автоматически создают базу данных по результатам соответствующей информации. Этот инструмент использовался для анализа рынка труда, образовательных услуг и определения целевой аудитории с целью разработки магистерских программ для подготовки претендентов специальности «Образовательные, педагогические науки». Алгоритм мониторинга включал отбор потенциальных групп участников; составление анкеты для конкретной целевой аудитории потенциальных абитуриентов и внедрения ее на основе этического кодекса APA; анализ и обобщения информации; корректировки и расширения потенциальных групп абитуриентов, которые формируют окружающую среду названной специальности; и представление результатов мониторинга в содержании образовательных программ. In the conditions of globalization and European integration, higher education institutions of Ukraine are forced to struggle for entrants. In this way, the priority is to obtain reliable up-to-date information about the requests of potential applicants, which form the entrant environment of a particular specialty/ educational program. Educational monitoring allows implementing this task, which involves collecting data using developed tools, including GoogleForms, covering a wide range of respondents and automatically creating a database on the results of relevant information. This tool was used to analyze the labour market, educational services and identify the needs of the target audience in order to develop Master’s programs to train applicants for the specialty ‘Educational, Pedagogical Sciences’. The monitoring algorithm included analysing the regulatory framework in the education field; selecting potential entrant groups; compiling a questionnaire for a specific target audience of potential applicants and implementing it on the APA Code of Ethics basis; analysing generalized information; adjusting and expanding potential applicant groups, which form the entrant environment of the named specialty; and representing monitoring results in the content of educational programs.
Опис
Ключові слова
моніторинг, педагогічні науки, підготовка магістрів, абітурієнтське середовище, освітні програми, мониторинг, педагогические науки, подготовка магистров, абитуриентская среда, образовательные программы, monitoring, pedagogical sciences, master’s preparation, entrant environment, educational programs
Цитування
Зеленська Л. Д. Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку / Л. Д. Зеленська, В. В. Ворожбіт-Горбатюк // Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 лют. 2021 р. / Ін-т вищої освіти НАПН України ; Харк. гуманітар ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : НУА, 2021. – С. 78–81 (Інтелектуальний потенціал суспільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження й розвитку).