ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ТА ПРАВА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.

dc.contributor.authorАнтоненко, М. С.
dc.date.accessioned2024-02-23T15:14:38Z
dc.date.available2024-02-23T15:14:38Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractДослідження присвячено розгляду державного і правового устрою Запорозької і Задунайської Січей в ХVІ – перш. пол. ХІХ ст. Залучено і проаналізовано широке коло джерел і літератури з даної проблеми. Охарактеризовано умови і етапи виникнення і становлення козацтва. Розглянуто основні ознаки державності Запорозької Січі – систему управління і взаємодію різнорівневих владних органів, правовий устрій, судочинство, адміністративний поділ зазначено відмінності між військовою і паланковою організаціями. З’ясовано проблему суб’єктності Запорізької Січі в тогочасній системі міжнародних відносин. Здійснено порівняльний аналіз устрою Запорозької і Задунайської Січей. Розкрито державотворчий потенціал січового козацтва і його значення для сучасного державотворчого процесу. Значну увагу приділено демократичним основам козацького самоврядування, що дало підстави багатьом дослідникам визначати це державне утворення як одну з перших демократичних республік в Європі. Доведено визначальну політичну роль козацтва у подальшому розвитку українського державотворення. Research is sanctified to consideration of the political and legal system of Zaporozhian Sich and Danubian Sich in ХVІ – second half ХІХ of century. The wide circle of sources and literature is attracted and analysed on this issue. Terms and stages of origin and becoming of the Cossacks are described. The basic signs of the state system of Zaporozhian Sich – control system and cooperation of various levels imperious organs, legal mode, rulemaking are considered, an administrative divisions marked to the difference between military and palanka organizations. The problem of subject of Zaporozhian Sich is found out in the of that time system of international relations. The comparative analysis of the mode of Zaporozhian Sich is carried out and Danubian Sich. State-creative potential of the Cossacks and his value is exposed for a modern state-creative process. Considerable attention is spared to democratic bases of Cossack self-government that grounded to many researchers to determine this state formation as one of the first democratic republics in Europe. The qualificatory political role of the Cossacks is well-proven in further development of Ukrainian creation of the state.
dc.identifier.citationАнтоненко М. С. Історія державного устрою та права Запорізької Січі у другій половині XVI - перша половина XIX ст. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / М. С. Антоненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії і методики викл. сусп.-правов. дисциплін. – Харків, 2024. – 67 с. : іл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14081
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectЗапорозька Січ
dc.subjectЗадунайська Січ
dc.subjectЗагальна військова рада
dc.subjectКіш
dc.subjectкошовий отаман
dc.subjectвійськова старшина
dc.subjectкурінь
dc.subjectкурінний отаман
dc.subjectпаланка
dc.subjectклейноди
dc.subjectZaporozhian Sich
dc.subjectDanubian Sich
dc.subjectGeneral military Counsil
dc.subjectKish
dc.subjectataman
dc.subjectmilitary petty officer
dc.subjectkuren
dc.subjectkuren ataman
dc.subjectpalanka
dc.subjectimperial regalia (cleynods)
dc.titleІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ТА ПРАВА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.
dc.title.alternativeHistory of the state system and law of Zaporizhzhya Sich in the second half of the 16th - the first half of the 19th centuries
dc.typeOther
Файли
Колекції