Метод «судзукі» як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку у процесі музично-ритмічної діяльності у ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена комплексному дослідженню та вирішенню актуального питання розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку. Проаналізовано сутність методу «судзукі» та понять «музично-ритмічна діяльність», форми, методи й засоби використання «судзукі» під час занять з музично-ритмічної діяльності дітей старшого дошкільного віку та визначено вплив методу «судзукі» на розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку в освітньому процесі ЗДО. Розроблено та експериментально апробовано науково-методичний супровід, який містить діагностичний та експериментальний комплекси занять з використанням методу «судзукі» для дітей старшого дошкільного віку. The qualification work is dedicated to the comprehensive research and solution of the topical issue of the development of creative abilities in children of older preschool age. The essence of the "Suzuki" method and the concepts of "musical and rhythmic activity", the forms, methods and means of using "Suzuki" during classes on musical and rhythmic activities of older preschool children were analyzed, and the influence of the "Suzuki" method on the development of creative abilities of older preschool children was determined. age in the educational process of primary education. A scientific and methodological support was developed and experimentally tested, which contains diagnostic and experimental sets of classes using the "Suzuki" method for children of older preschool age.
Опис
Ключові слова
судзукі, музичні заняття, музично-ритмічна діяльність, творчий розвиток, пізнавальні процеси, діти старшого дошкільного віку, suzuki, music classes, musical and rhythmic activities, creative development, cognitive processes, children of older preschool age
Цитування
Скрипкіна Є. Г. Метод «судзукі» як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку у процесі музично-ритмічної діяльності у ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Є. Г. Скрипкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 63 с. : іл., табл.
Колекції