Українське державотворення: історичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Даний збірник містить наукові тези доповідей, які присвячені проблемам українського державотворення. Тематика статей охоплює актуальні проблеми становлення національної державності 1917–1921 рр.; сучасні історіографічні концепції української революції та нові методологічні підходи до вивчення проблем української революції; національно-культурні питання як елемент державної політики доби революції; сучасні підходи до розбудови держави. Данный сборник содержит научные тезисы докладов, посвященных проблемам украинского создания государства. Тематика статей включает актуальные проблемы становления национальной государственности 1917–1921 гг.; современные историографические концепции украинской революции и новые методологические подходы к изучению проблем украинской революции; национально-культурные вопросы как элемент государственной политики эпохи революции; современные подходы к развитию государства. This collection contains scholarly abstracts of papers devoted to the problems of Ukrainian state-making. Topics of articles include topical problems of the formation of national statehood in 1917–1921; modern historiographical concepts of the Ukrainian Revolution and new methodological approaches to the study of problems of the Ukrainian Revolution; national-cultural issues as an element of state policy during the Revolution; modern approaches to the development of the state.
Опис
Ключові слова
історія України, збірник наукових праць, етнонаціональна політика, державотворення, політичні партії, історичний факультет, державний суверенітет, державотворча діяльність, история Украины, сборник научных трудов, этнонациональная политика, создание государства, политические партии, исторический факультет, государственный суверенитет, государственная деятельность, history of Ukraine, collection of scientific papers, ethnonational policy, nation building, political parties, history department, state sovereignty, state activity
Цитування
Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 278 с.