Взаємозв'язок урожайності нуту з кількістю насінин з однієї рослини та крупністю насіння в умовах східного лісостепу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-07-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Український інститут експертизи сортів рослин
Анотація
На модельній популяції нуту, що складається з 21 зразка: 12 - типу kabuli і 9 desi, по данним 11 років проаналізовано взаємозв'язок урожайності з кількістю насінин рослини і розміром насіння. Урожайність зразків типу kabuli позитивно корелює з кількістю насіння з рослини (r = 0,52) і негативно - з розміром насіння (r = -0,39). У зразків типу desi відзначається слабка негативна кореляція між врожайністю і кількістю насіння з рослини (r = -0,29) і позитивна - з розміром насіння (r = 0,64). Рослини цього морфотипу ближче до диких родичів і менше реагують на фактори зовнішнього середовища. На модельной популяции нута, состоящей из 21 образца:12 - типа kabuli и 9 desi, по данным 11 лет проанализирована взаимосвязь урожайности с количеством семян с растения и крупностью семян. Урожайность образцов типа kabuli положительно кор­релирует с количеством семян с растения (г = 0,52) и отрицательно - с крупностью семян (г = -0,39). У образцов типа desi отмечается слабая отрицательная корреляция между урожайностью и количеством семян с растения (г = -0,29) положительная - с крупностью семян (г = 0,64). Растения этого морфотипа ближе к диким сородичам и меньше реагируют на факторы внешней среды. On the model of chickpea population consisting of 21 samples:12 of kabuli type and 9 of desi type, on the data for 11 years, it analyzed the relationship of productivity to the num ­ber of seeds perplant and seed size. Yield of kabuli type samples correlates positively with the num ber of seeds per plant (r = 0,52) and negatively correlated with the size of the seed (r = - 0,39). The desi type samples indicated a weak negative correlation between yield and num ber of seeds per plant (r = -0,29) and a positive correlation with seed size (r = 0,64). Plants of this morphotype are closer to wild relatives and less responsive to environm ental factors.
Опис
Ключові слова
ботаніка, нут, уро­жайність, насіння, зернобобові культури, ботаника, нут, урожайность, семена, зернобобовые культуры, botany, chickpea, yield, the seeds, leguminous crops
Цитування
Вус Н. О. Взаємозв'язок урожайності нуту з кількістю насінин з однієї рослини та крупністю насіння в умовах східного лісостепу України / Н. О. Вус, О. М. Безугла, Л. Н. Кобизєва // Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Нац. генбанку рослин України, Київ, 4–7 лип. 2016 р. : тези доп. / Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 104–105.