Генезис договору фрайчайзинга

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Легалізоване в Україні поняття комерційної концесії безумовно дало поштовх у розвитку даного виду ділових відносин: для компаній - це спосіб розширення бізнесу, а для підприємців є найшвидшим способом навчання і отримання можливості стати власником бізнесу. Легализированное в Украине понятие коммерческой концессии безусловно дало толчок в развитии данного вида деловых отношений: для компаний это способ расширения бизнеса, а для предпринимателей есть самым быстрым способом обучения и получения возможности стать владельцем бизнеса. Сoncept of commercial concession legalized in Ukraine has definitely given impetus to the development of this type of business relationship: for companies it is a way to expand business, and for entrepreneurs there is the fastest way to learn and get the opportunity to become a business owner.
Опис
Ключові слова
комерційні концесії, історія розвитку франчайзингу, договір франчайзингу, франшиза, торгові марки, коммерческие концессии, история развития франчайзинга, договор франчайзинга, франшиза, торговые марки, commercial concessions, history of franchising, franchise agreement, franchise, trademarks
Цитування
Сприндис С. І. Генезис договору фрайчайзинга / С. І. Сприндис // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 186–188.