ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ PR-КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класич. приват. ун-т
Анотація
У статті проаналізовано суть теоретичної моделі формування PR-компетенції як складової професійної компетентності майбутніх менеджерів. PR-компетенція майбутніх менеджерів організацій розглянуто як комплекс особистісних і професійних ресурсів, що забезпечує в майбутньому можливість ефективного вирішення фахівцем професійних завдань. Охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до процесу формування PR-компетенції майбутнього менеджера та загальнопедагогічні й специфічні принципи, що зумовлюють зміст представленої моделі. Модель формування PR-компетенції майбутнього менеджера розглянуто як цілісну систему, що містить взаємопов’язані компоненти: мотиваційно-цільовий, змістовно-діяльнісний, оціночно-результативний. Зазначено, що впровадження моделі формування PR-компетенції дасть змогу зробити процес професійної підготовки більш цілеспрямованим, ефективним, адекватним вимогам, висунутим до рівня кваліфікаційної підготовки сучасного менеджера організацій. В статье проанализирована суть теоретической модели формирования PR-компетенции как составляющей профессиональной компетентности будущего менеджера. PR-компетенция будущих менеджеров организаций рассмотрена как комплекс личностных и профессиональных ресурсов, обеспечивающих в будущем возможность эффективного решения специалистом профессиональных задач. Охарактеризованы теоретико-методологические подходы к процессу формирования PR-компетенции и общепедагогические и специфические принципы, обуславливающие содержание представленной модели. Модель формирования PR-компетенции будущего менеджера рассматривается как целостная система, содержащая взаимосвязанные компоненты: мотивационно-целевой, содержательно-деятельностный, оценочно-результативный. Отмечается, что внедрение модели формирования PR-компетенции позволит сделать процесс профессиональной подготовки более эффективным, адекватным требованиям, предъявляемым к уровню квалификационной подготовки современного менеджера организаций. The essence of theoretical model of forming PR-competence as a component of professional competence of future manager is analyzed in the article. PR-competence of the future managers of organizations considered by the author as a set of personal and professional resources providing in the future the possibility of effective solutions by specialist of professional tasks. The publication on the problem of forming professional competence of managers is considered. Theoretical and methodological approaches to the process of forming PR-competence (competence, personal, system, activity, situational, integrative approach) specific and general pedagogical principles that contributes to the content of presented model are characterized. Model of forming PR-competence of future manager is regarded by the author as a complete system comprising interlocking components: motivational and targeted, meaningful and activity, assessment and effective. Proposed theoretical model of PR-competence is an attempt to resolve the contradiction between the objective need for managers who own PR-competence and existing of system of their professional training system is noted. The introduction of model of forming PR-competence allows to make the process of professional training more effective, adequate requirements to the level of qualification training of modern manager of organization is emphasized.
Опис
Ключові слова
PR-компетенція, професійна компетентність, майбутні менеджери, теоретична модель формування компетенції, аспірантські роботи, PR-компетенция, профессиональная компетентность, будущие менеджеры, теоретическая модель формирования компетенции, аспирантские работы, PR-competence, professional competence, future managers, the theoretical model of forming competence, post-graduate works
Цитування
Моргунова С. О. Теоретична модель формування PR-компетенції майбутніх менеджерів організацій / С. О. Моргунова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 48 (101). – С. 378–385.